Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Jak rodzic może pomóc w osiąganiu gotowości szkolnej?

Warto wiedzieć

Jak rodzic może pomóc w osiąganiu gotowości szkolnej?


Termin "gotowość szkolna", używany jest często zamiennie z określeniami: "dojrzałość szkolna", "przygotowanie do szkoły".
Zgodnie z dość powszechnie stosowaną definicją gotowości szkolnej (dojrzałości szkolnej) przyjmuje się, że oznacza ona osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju fizycznego, umysłowego, społeczno-emocjonalnego, który umożliwia mu opanowanie treści określonych przez program klasy pierwszej oraz udział w życiu szkolnym.

Gotowość szkolna zależy od:

 • czynników biologicznych, np. stanu zdrowia, rozwoju dziecka, w tym dojrzałości jego układu nerwowego,
 • własnej aktywności dziecka, w tym osobistych doświadczeń życiowych zbieranych od najwcześniejszych okresów życia,
 • czynników społecznych (wpływ rodziny, przedszkola, innych instytucji).


Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdego przedszkolaka jest moment rozpoczęcia przez niego nauki w szkole. "Dobry start w pierwszej klasie jest - zdaniem H. Gutowskiej ogromnie ważny dla dalszej kariery szkolnej dziecka. Wpływa na ukształtowanie się pozytywnego stosunku do szkoły, do nauki, do nauczycieli, a także na wyrobienie sobie przez dziecko dobrej pozycji w zespole". Każdy rodzic może wspierać i stymulować rozwój swojego dziecka wykorzystując naturalne sytuacje życia rodzinnego - w toku codziennych zajęć, zabaw i ćwiczeń, tak aby nabywało ono umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesów w szkole.


W jaki sposób można wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej? - oto kilka przykładów:

 • Wspierając naturalną w tym wieku u dziecka ciekawość do poznawania nowych wiadomości oraz uczenia się nowych umiejętności poprzez wzbogacanie wiedzy o świecie, rozwijanie zainteresowania książką, pobudzanie do działania, rozwijanie spostrzegawczości i myślenia,
 • Kształtowanie wytrwałości i systematyczności np. poprzez przydzielanie drobnych obowiązków, które trzeba wykonywać stale, pomoc w różnych stałych pracach domowych,
 • Uczenie prawidłowej wymowy, zwracanie uwagi na właściwe wymawianie poszczególnych słów, na bogacenie słownictwa,
 • Kształtowanie umiejętności słuchania osoby dorosłej, rozumienia i zapamiętywania poleceń (także skierowanych do całej grupy) i wykonywania ich pomimo trudności,
 • Wzmacnianie dojrzałości emocjonalno - społecznej dziecka: uczenie radzenia sobie z porażkami, zachęcanie do wytrwałego dążenia do celu pomimo trudności, a także do kończenia rozpoczętej czynności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, uczenie wyrażania emocji, zachęcanie do inicjatywy i samodzielności; ale także i do współdziałania,
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania i matematyki poprzez: zabawy wspierające umiejętności w zakresie syntezy i analizy słuchowej oraz wzrokowej, pomagające usprawniać orientację przestrzenną i kierunkową, a także ćwiczenie sprawności manualnej, w tym grafomotorycznej oraz rozwijanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach oraz zbiorach zastępczych, klasyfikowania.


Przykłady zabaw i ćwiczeń rozwijających percepcje wzrokową:

1. Wyszukiwanie:

 • przedmiotów, zabawek wskazanych przez rodzica w najbliższym otoczeniu,
 • obrazka do przedmiotu wskazanego przez rodzica,
 • figury geometrycznej do wzoru na obrazku,
 • ukrytych przedmiotów, figur na obrazku,
 • dobieranie par obrazków, które do siebie pasują lub tworzą całość.

2. Dobieranie jednakowych obrazków:

 • swobodne dobieranie par wg różnych kryteriów,
 • segregowanie obrazków na podstawie różnych ich właściwości

3. Segregowanie obrazków w grupy tematyczne:

 • segregowanie obrazków podobnych tematycznie,
 • wyszukiwanie różnic między obrazkami.

4. Układanie obrazków po lewej i prawej stronie:

 • określanie położenia obrazków,
 • rozpoznawanie obrazków, których położenie zostało słownie określone,
 • dobieranie części do całości,
 • układanie obrazków z części.

5. Uzupełnianie brakujących elementów w obrazkach, rysunkach.
6. Układanie historyjek obrazkowych złożonych z 3-4 części a następnie słowne
przedstawienie ich treści.
7. Układanie obrazków pociętych na 4 - 6 części - układanie na obrazku, obok
niego, wg wzoru; dobieranie części do całego obrazka, układanie puzzli.
8. Dostrzeganie przedmiotów niepasujących do całości.
9. Zabawy wzrokowo - graficzne.


Przykłady zabaw i ćwiczeń rozwijających percepcje słuchową:

1. Identyfikowanie dźwięków, odgłosów, nazywanie, wskazywanie kierunku,
liczenie.
2. Odwzorowywanie i odtwarzanie dźwięków.
3. Powtarzanie głosek, sylab, słów, zdań.
4. Wyodrębnianie zdań w mowie, słów w zdaniach, sylab i głosek w słowach:

 • tworzenie zdań ze słów,
 • dopowiadanie brakujących słów,
 • uzupełnianie sylab,
 • wyodrębnianie głosek.

5. Dostrzeganie i tworzenie rytmów, rozwiązywanie zagadek, powtarzanie
rymowanek.


Przykłady zabaw i ćwiczeń rozwijających sprawność motoryczną/duża i mała motoryka.

1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej, wzmacnianie mięśni koordynacji poprzez gry i zabawy na powietrzu (zabawy z piłką, skakanką,
jazda na rowerze, hulajnodze), pływanie, taniec itp.
2. Prowadzenie zabaw i ćwiczeń z elementami biegu, czworakowania, skoku, rzutu, równowagi itp.
3. Ćwiczenie orientacji w schemacie ciała:

 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała przez wskazywanie i nazywanie u siebie i drugiej osoby poszczególnych części ciała,
 • ćwiczenia w formie zabawowej utrwalające pojęcia w zakresie orientacji przestrzennej, czyli wykonywanie poleceń, np. weź prawa ręką klocek, kopnij piłkę lewą nogą itp.

4. Ćwiczenie orientacji w przestrzenni, rozpoznawanie ich stron:

 • doskonalenie orientacji stronnej w odniesieniu do osoby stojącej naprzeciwko,
 • kierowanie przy pomocy pojęć: prosto, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu drugą osobą, tak, aby dotarła do określonego miejsca,
 • układanie przedmiotów/zabawek i obrazków wg wskazówek: po prawej, po lewej, na dole, na górze, pod, nad, obok, przed, za.

5. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej poprzez różnorodne zabawy plastyczne m.in.: rysowanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie, kalkowanie, stemplowanie, zabawy ciastoliną/plasteliną, ćwiczenia graficzne dostosowane do aktualnych możliwości dziecka.
6. Zabawy konstrukcyjne, majsterkowanie, paluszkowe.
Literatura:
H. Gutowska "Zanim dziecko pójdzie do szkoły"
W. Brejnak "Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki?"
A. Klim - Klimaszewska "Pedagogika przedszkolna"
B. Wilgocka - Okoń "Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich"


Opracowała: Agnieszka Janecka
Nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 12 w ToruniuPodmenu:
Powrót do treści | Wróć do menu głównego