CZERWIEC

Tematyka kompleksowa:

  1. „Święto dzieci” realizacja 31.05.2021 – 04.06.2021
  2. „Zmysły pomagają poznać świat” realizacja 07.06.2021 – 11.06.2021
  3. „Środki lokomocji” realizacja 14.06.2021 – 18.06.2021
  4. „Wakacje” realizacja 21.06.2021 – 25.06.2021

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

  • Wzbogacanie wiedzy dzieci nt życia ludzi na innych kontynentach, kształtowanie pozytywnego stosunku do ludzi o innym kolorze skóry i odmienności kulturowej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się zdaniami złożonymi. Rozpoznawanie i nazywanie uczucia przyjaźni w stosunku do kolegów, rozwijanie umiejętności matematycznych. Zapoznawanie się z prawami dziecka, zachęcanie do wyrażania własnego zdania i przestrzegania ustalonych w grupie zasad
  • Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych rozwijających zmysły, zapoznanie z narządami zmysłów, rozumienie konieczności dbania o nie. Poznawanie przedmiotów przez świadome wykorzystywanie zmysłów: wzroku, smaku, słuchu, węchu, dotyku. Rozwijanie wrażliwości wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej. Ćwiczenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie inwencji twórczej, wdrażanie dzieci do zgodnego współdziałania.
  • Utrwalanie wiadomości nt różnorodnych środków lokomocji, zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie ze środków transportu. Utrwalenie znajomości numerów alarmowych, rozwijanie u dzieci wyobraźni twórczej oraz kształtowanie sprawności fizycznej.
  • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku w różnych sytuacjach i miejscach. Uświadomienie dzieciom zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z kąpielisk oraz uwrażliwienie na skutki beztroskich i nierozważnych zabaw, jak również zachowań w wodzie. Zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego.