KWIECIEŃ

Tematyka kompleksowa:

 1. ” Dbamy o zdrowie” 05.04 do 09.04.2021 r.
 2. ” W gospodarstwie” 12.04 do 16.04.2021 r.
 3. „Dbamy o ziemię” 19.04 do 23.04.2021 r.
 4. „Książeczki z mojej półeczki” – 26.04 do 30.04.2021 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • kształtowanie umiejętności zorganizowania sobie czasu wolnego,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • zapoznanie z literą ,,Z, z , W, w, P, p” drukowaną i pisaną, małą i wielką,
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowej,
 • kształtowanie koordynacji ruchowo-słuchowej,
 • kształcenie głosu i dziecięcej twórczości muzycznej,
 • rozwijanie umiejętności właściwego ubierania się w zależności od pogody,
 • kształtowanie zamiłowania do czystości, nawyków higienicznych, mycia ciała, oraz prowadzenia higienicznego trybu życia,
 • wzbogacanie ekspresji malarskiej dzieci,
 • wyrabianie umiejętności wypowiadania się w sposób ciągły, logicznie powiązany,
 • kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań z treścią,
 • rozwijanie pamięci poprzez zapamiętywanie ciągu nazw przedmiotów, zwierząt,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej oraz poczucia rytmu,
 • utrwalanie nazw zwierząt żyjących w gospodarstwie,
 • wdrażanie nawyku kulturalnego obchodzenia się z książką,
 • zachęcanie do korzystania z książek jako źródła wiedzy,
 • zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych i technicznych przez dzieci,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu,
 • rozbudzanie chęci dbania o środowisko poprzez branie udziału w różnorodnych projektach,
 • uwrażliwianie na kompozycję formy przestrzennej,
 • rozwijanie u dzieci zdyscyplinowania, cierpliwości i wytrwałości w pracy,
 • rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej ,
 • rozwijanie umiejętności logicznego wyrażania swoich myśli,
 • rozwijanie mowy i myślenia z kształtowaniem pojęć matematycznych,
 • wyrabianie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 • przestrzega zasad w zabawie,
 • kształtowanie wypowiedzi wielozdaniowych  związanych z tematem,
 • kształtowanie nawyk aktywnego spędzania czasu,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie ustalonej liczby,
 • rozróżnianie różnych  elementów muzycznych; tempa, dynamiki,
 • kształtowanie pamięci muzycznej oraz prawidłowego oddechu,
 • kształtowanie równowagi i umiejętności panowania nad własnym ciałem,
 • kształcenie sprawności językowej w toku rozmowy,
 • rozwijanie umiejętności konstruowania wypowiedzi wielozdaniowych,
 • rozwijanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów,
 • doskonalenie mowy w zakresie poprawności gramatycznej,
 • kształcenie umiejętności wyróżniania głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie.

Piosenka, którą poznamy:

„Przedszkolne Ekoludki”

1. Piękne kwiaty, plaża czysta,

Tutaj strumień z rześką wodą.

Czy malował je artysta?

Czy ktoś czuwa nad przyrodą ?

Ref. Kto do kosza wrzuca śmieci?

Kto zakłada ptakom budki?

To już wiedzą wszystkie dzieci

To przedszkolne Ekoludki,

To przedszkolne Ekoludki

2.Kto chce zostać Ekoludkiem,

Ten nie czyni kwiatom szkody.

Kran odkręca tylko ciutkę

Nie marnując cennej wody.

Ref. Kto do kosza wrzuca śmieci….