Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Pocedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Podstawa dzialania > Regulaminy i procedury

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Przedszkolu Miejskim Nr 12
im. W. Szafera w Toruniu


Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
2. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
3. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
5. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
6. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
8. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
9. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
10. Statut Przedszkola Miejskiego nr 12 w Toruniu.
ROZDZIAŁ I
Informacje ogólne:
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na:
1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Toruniu wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności logopedzi.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami dzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Warunki współpracy z w/w podmiotami uzgadnia Dyrektor przedszkola.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy (Załącznik nr 1):
1) rodziców dziecka;
2) dyrektora przedszkola;
3) nauczyciela, wychowawcy grupy przedszkolnej, specjalistów;
4) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
5) poradni;
6) asystenta edukacji romskiej;
7) pomocy nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
ROZDZIAŁ II
Formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia (liczba uczestników zajęć wynosi do 8), organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
2) zajęć specjalistycznych:
— korekcyjno-kompensacyjnych (liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5), organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się ;
— logopedycznych (liczba uczestników nie może przekraczać 4), organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej;
— rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10), organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;
3) innych zajęć o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu (liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10);
4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (na podstawie opinii o potrzebie objęcia dziecka pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego) ;
5) porad, konsultacji oraz warsztatów i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli (wychowawców grup) i specjalistów.
2. Czas trwania zajęć:
Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym trwa 45 minut (dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione jego potrzebami).
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup przedszkolnych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia, o których mowa prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
4. Rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w przedszkolu w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
ROZDZIAŁ III
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (etapy):
1. Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych – zadania nauczycieli przedszkola.
1) Przeprowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczycieli w celu wczesnego rozpoznania u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcia wczesnej interwencji lub też oceny gotowości szkolnej u dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
2) Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej poprzez przesiewowe badanie mowy każdego dziecka w przedszkolu
TERMIN: do 30 września
2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli, wychowawców grup lub specjalistów w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem (termin: natychmiast po przeprowadzonej obserwacji pedagogicznej oraz niezwłocznie po przeprowadzonej przesiewowej diagnozie logopedycznej).
3. Osobą odpowiedzialną za udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wychowawca grupy przedszkolnej, dyrektor przedszkola lub wskazana przez niego osoba (specjalista).
4. Wychowawca grupy lub specjalista zgłasza dyrektorowi placówki informację o dziecku/dzieciach, które należy objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
1) Dyrektor przedszkola ustala formy udzielania pomocy, okres oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane (Załącznik nr 2)
TERMIN: natychmiast po przeprowadzonej obserwacji pedagogicznej/ niezwłocznie po przeprowadzonej przesiewowej diagnozie logopedycznej.
5. Poinformowanie rodziców dziecka na piśmie przez dyrektora przedszkola o ustalonych formach udzielania pomocy oraz okresie i wymiarze godzin ich realizacji (Załącznik nr 3).
TERMIN: niezwłocznie po ustaleniach o których mowa w pkt. 4a
6. Koordynator udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyznaczony przez dyrektora (wychowawca grupy lub specjalista) informuje innych nauczycieli pracujących z dzieckiem o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy i współpracuje z nimi.
7. Nauczyciele, wychowawcy grup przedszkolnych i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie ustalonej przez dyrektora przedszkola:
1) opracowują indywidualny lub grupowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dokumentują jego realizację.
2) dokonują oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola okresu udzielania danej formy pomocy.
3) dokonując oceny, określają wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dziecku dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. W przypadku, gdy w wyniku udzielanej dziecku pomocy nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka występuje do poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu.
ROZDZIAŁ IV
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
1) Dyrektor powołuje zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele oraz specjaliści pracujący z dzieckiem (Załącznik nr 4).
2) Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka
2) opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (ipet) na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny i realizuje go. Program opracowuje się w terminie:
a). w przypadku dziecka rozpoczynającego od 1 września realizowanie wychowania przedszkolnego – do 30 września danego roku szkolnego
b). w trakcie roku szkolnego – w ciągu 30 dni od daty wpływu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
c). nowy program opracowuje się 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program w celu zachowania ciągłości oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych
3) spotyka się w miarę potrzeb (nie rzadziej niż 2 razy w roku) – Dyrektor przedszkola każdorazowo zawiadamia rodziców dziecka o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim (Załącznik nr 5).
4) w miarę potrzeb zaprasza do udziału w spotkaniach zespołu inne osoby:
— na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka: specjalistów (w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedę lub innego specjalistę)
— na wniosek Dyrektora przedszkola: przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, pomoc nauczyciela.
5) co najmniej 2 razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku dokonuje modyfikacji programu.
3) Rodzice na piśmie wyrażają zgodę na udzielanie ich dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Załącznik nr 3) oraz otrzymują na ich wniosek kopię programu oraz kopię wielospecjalistycznej oceny.
ROZDZIAŁ V
Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zwana dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego zgodnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowywania przedszkolnego, które są realizowane:
a) wspólnie z oddziałem przedszkolnym,
b) indywidualnie z dzieckiem.
3. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.
4. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, dołącza się dokumentację określającą:
1) trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu,
2) w przypadku dziecka obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym,
3) w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu,
5. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, publiczna poradnia we współpracy z przedszkolem oraz rodzicami dziecka przeprowadza analizę funkcjonowania dziecka uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Opinia, o której mowa w ust. 3, zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wskazuje:
1) zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym,
2) zakres objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny,
3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.
7. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu program wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
8. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor przedszkola ustala, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 3, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji przez dziecko podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
9. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
10. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
1) dzieci objętych kształceniem specjalnym,
2) dzieci objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

ROZDZIAŁ VI
Zadania nauczycieli i specjalistów.
1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup przedszkolnych należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
4) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.
2. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego wychowanków;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup przedszkolnych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie przedszkolaka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Spis załączników:
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Załącznik nr 2 – Plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Załącznik nr 3 – Informacja dla rodziców o ustalonych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Załącznik nr 4 – Powołanie zespołu ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Załącznik nr 5 – Zawiadomienie o spotkaniu zespołu ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor przedszkola
Aneta Ciepła


Strona główna | Aktualności | Klauzula informacyjna | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Dla Rodziców | Jadłospis | Nasze grupy | Poradnictwo i pomoc | Warto wiedzieć | Rada Rodziców | Podstawa dzialania | BIP | Archiwum | Mapa witryny
Powrót do treści | Wróć do menu głównego