Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

Warto wiedzieć

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI
(rozdział VI Statutu Przedszkola)


§ 44

1. Prawa do wolności dziecka
Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
1. Możliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju.
2. Rozwijania zainteresowań i zdolności.
3. Swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania, stosownie do wieku i możliwości rozwojowych.
4. Ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbania bądź złego traktowania i wyzysku.

2. Prawa socjalne
Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
1. Zaspakajania poczucia bezpieczeństwa.
2. Wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach relaksacyjnych oraz do uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym.

3. Prawa kulturalne
Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego.
2. Znajomości swoich praw.
3. Wychowania w tolerancji do samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb.
4. Znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka.

I. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:
1. Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii.
2. Szanowanie odrębności każdego kolegi.
3. Przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej.
4. Przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
5. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości.
6. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
7. Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
8. Kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych.
9. Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
10. Pomaganie słabszym kolegom.

Strona główna | Aktualności | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Ważne! | Nasze grupy | Warto wiedzieć | Poradnictwo i pomoc | Rada Rodziców | BIP | Mapa witryny


Podmenu:
Powrót do treści | Wróć do menu głównego