Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Prawa i obowiązki Rodziców

Warto wiedzieć

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
(Rozdział VII Statutu Przedszkola)


§ 45


I. Rodzice mają prawo do:
1. Znajomości zadań wynikających z rocznego planu, pracy przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.
2. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
3. Wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty proponowanej przez przedszkole oraz proponować wprowadzenie innych zajęć, ich realizowania uzależniona jest od ilości zgłoszonych dzieci.
4. Wyrażenia opinii na temat pracy przedszkola.
5. Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne.
6. Aktywnego włączania się w życie przedszkola.
7. Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w jego imieniu do Dyrektora Przedszkola, Dyrektora Wydziału Edukacji lub Rzecznika Praw Ucznia w Bydgoszczy w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.

II. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest:
l. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola. Rodzice mogą upoważnić na piśmie do odbioru dziecka inne osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (zgodnie z Kodeksem Cywilnym osoby powyżej 18-tego roku życia).
2. Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący.
3. Zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie podczas przerwy letniej. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor przedszkola może skierować dzieci do innych przedszkoli.
4. Troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowanie do życia w społeczeństwie.
5. Przyprowadzić do przedszkola dzieci zdrowe.
6. Przestrzegać czasu pracy przedszkola.
7. Rodzice dziecka, podlegającego obowiązkowi szkolnemu, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Strona główna | Aktualności | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Ważne! | Nasze grupy | Warto wiedzieć | Poradnictwo i pomoc | Rada Rodziców | BIP | Mapa witryny
Powrót do treści | Wróć do menu głównego