Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Program Wychowawczy

BIP > Podstawa działania
"RAZEM Z RODZICAMI TWORZYMY WSPANIAŁE PRZEDSZKOLE"

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12
IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA
W TORUNIU

"Bez pedanterii, życzliwie i ufnie widzieć w dziecku człowieka"
J. Korczak

1. WSTĘP

Program ten jest opracowaniem własnym, adresowanym dla dzieci 3- 6 letnich naszego przedszkola. Zawiera on propozycje zadań zmierzających do osiągnięcia założonych celów zapewniających wypracowanie u wychowanków pożądanych norm postępowania i zachowania ułatwiających im prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.
Program będzie realizowany podczas zabaw i zajęć z dziećmi, a dokumentowany zapisami w dziennikach zajęć. Działania obejmować również powinny rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań i osiągnięcia sukcesów.

2. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)

3. PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

1. Bezpieczeństwo, higiena i zdrowie
2. Akceptacja, partnerstwo
3. Patriotyzm narodowy i lokalny
4. Postawa proekologiczna
5. Szacunek, tolerancja, integracja
6. Rodzic partnerem przedszkola
7. Integracja całej społeczności przedszkolnej

4. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA PRZEDSZKOLA

Dziecko

 • Realizacja priorytetów przedszkola
 • Wdrażanie i konsekwentne przestrzeganie zawartych umów w oparciu o dokumenty:

"Kodeks przedszkolaka",
"Kodeks Przedszkolaka-przyrodnika",
"Regulamin korzystania z palcu zabaw",
"Moralny kodeks Europejczyka"

 • Realizacja programu ogólnopolskiego "Cała Polska Czyta Dzieciom"
 • Poszukiwanie i analizowanie pozytywnych bohaterów - wzorów godnych naśladowania
 • Rozumienie i poszanowanie wartości uniwersalnych
 • Kształtowanie wrażliwości, tolerancji
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowej komunikacji
 • Współtworzenie klimatu przedszkola
 • Wspomaganie rozwoju indywidualnego, w tym poczucia własnej wartości
 • Podejmowanie zadań i inicjatyw na rzecz własnego rozwoju, zdrowia oraz środowiska
 • Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności
 • Odpowiedzialne pełnienie dyżurów
 • Kształcenie wartościowych i niezbędnych nawyków i postaw
 • Wdrażanie zasad bezpieczeństwa
 • Analiza zagrożeń i sposoby ich unikania i zapobiegania
 • Wzmacnianie więzi z rodziną
 • Rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i wspólnotowej UE
 • Podejmowanie zadań i działań na rzecz środowiska przyrodniczego


Rodzic

 • Realizacja priorytetów przedszkola
 • Aktywny udział w życiu pracy przedszkola
 • Poznanie i akceptacja działań edukacyjnych i organizacyjnych przedszkola
 • Wyrażanie opinii dotyczącej potrzeb i oczekiwań wobec placówki, ocena działań
 • Znajomość i przestrzeganie statutu i wewnętrznych regulaminów przedszkola
 • Aktywny udział Rady Rodziców w ustalonych formach i zadaniach
 • Współtworzenie klimatu i bazy placówki
 • Wspomaganie działań przedszkola
 • Udział w programie "Cała Polska Czyta Dzieciom"
 • Dostarczanie informacji o dziecku, jego rozwoju, potrzebach i możliwościach
 • Wspomaganie rozwoju i zaspokajanie potrzeb dziecka
 • Korzystanie z poradnictwa specjalistycznego ( w placówce i poza nią)
 • Przekazywanie wartości i tradycji
 • Prezentowanie w przedszkolu dzieciom własnych umiejętności i zainteresowań


Nauczyciel

 • Realizacja priorytetów i zadań przedszkola
 • Tworzenie klimatu i bazy przedszkola
 • Współpraca z całą społecznością przedszkolną
 • Dbanie o dobry wizerunek przedszkola
 • Partnerstwo i współpraca z rodziną dziecka
 • Diagnozowanie potrzeb, oczekiwań rodziców i dziecka - oraz ich dokumentowanie
 • Wspomaganie rozwoju dziecka
 • Pobudzanie różnych aktywności dziecka
 • Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i przejawów zdolności dziecka
 • Dostarczanie rodzicom rzetelnej informacji o postępach i trudnościach dziecka
 • Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
 • Promocja przedszkola w środowisku
 • Organizowanie i realizacja współpracy ze środowiskiem
 • Systematyczna realizacja programu "Cała Polska Czyta Dzieciom"
 • Dostarczanie dzieciom wzorów ukazujących wartości
 • Realizacja tradycji przedszkola, regionu, kraju
 • Wdrażanie i czuwanie nad przestrzeganiem ustalonych zasad i norm postępowania (kodeksy)
 • Pedagogizacja rodziców
 • Angażowanie rodziny dziecka do działań na rzecz edukacji dziecka
 • Prezentowanie wysokiego poziomu wiedzy i kultury osobistej


5. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE

I. Kultura zachowania

Normy postępowania:

1. Posługuję się formami grzecznościowymi.
2. Obdarzam uwagą dzieci i dorosłych, a by rozumieć to, co mówią i czego oczekują.
3. W zrozumiały sposób mówię o swoich potrzebach i decyzjach.
4. Przestrzegam reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.
5. Potrafię właściwie zachować się w miejscach publicznych i środkach lokomocji
6. Przestrzegam zasad kulturalnego spożywania posiłków
7. Dbam o swój estetyczny wygląd
8. Obdarzam szacunkiem osoby starsze.

II. Umiejętność życia w grupie

Normy postępowania:

1. Znam swoje prawa i obowiązki.
2. Wiem, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
3. Utrzymuję porządek w swoim otoczeniu.
4. Szanuję sprzęt i zabawki, jako wspólną własność.
5. Przestrzegam zasad obowiązujących w grupie.
6. Szanuję wytwory i pracę innych.
7. Biorę aktywny udział w życiu grupy i przedszkola.
8. Staram się współdziałać z rówieśnikami.
9. Pomagam i troszczę się o innych.
10. Właściwie rozwiązuję konflikty - jestem zdolny do kompromisu.
11. Potrafię cieszyć się z własnych sukcesów, doceniam sukcesy innych, umiem z godnością przyjmować porażki.
12. Respektuję polecenia nauczyciela


III. Zdrowie

Normy postępowania:

1. Dbam o higienę osobistą
2. Zdrowo się odżywiam
3. Unikam hałasu, nie krzyczę.
4. Dostrzegam związek między chorobą a leczeniem, poddaję się leczeniu.
5. Często przebywam na świeżym powietrzu.
6. Aktywnie spędzam wolny czas
7. Radzę sobie ze stresem i porażkami.
8. Umiem w bezpieczny sposób rozładować swoje emocje.
9. Świadomie korzystam z telewizji i komputera.
10. Z zainteresowaniem słucham czytanych bajek
11. Ubieram się stosownie do warunków pogodowych.

IV. Bezpieczeństwo

Normy postępowania:

1. Staram się samodzielnie radzić sobie w sytuacjach życiowych.
2. Próbuję przewidywać skutki swoich zachowań.
3. Bezpiecznie korzystam z narzędzi i sprzętu do zabaw.
4. Nie oddalam się od grupy.
5. Wiem gdzie i jak, bezpiecznie się bawić.
6. Zgłaszam nauczycielowi dolegliwości i skaleczenia.
7. Przestrzegam zasad ruchu drogowego.
8. Umiem bezpiecznie korzystać ze środków transportu.
9. Znam zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unikam ich.
10. Nie narażam się na niebezpieczeństwa wynikające z pogody.
11. Wiem jak zachować się w sytuacjach zagrożenia, gdzie otrzymać pomoc i jak o nią poprosić.
12. Znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania, wiem komu mogę podawać takie informacje.

V. Dostrzeganie piękna przyrody i jej ochrony

Normy postępowania:

1. Znam różne środowiska przyrodnicze
2. Obserwuję i nazywam zjawiska przyrodnicze zachodzące wraz ze zmiana pór roku
3. Gromadzę ciekawe okazy do kącika przyrody
4. Dbam o hodowle, wykonuje doświadczenia
5. Znam i przestrzegam zasady ochrony przyrody
6. Dokarmiam ptaki i wspomagam zwierzęta w schronisku
7. Nie dręczę i nie zabijam zwierząt
8. Uczestniczę w działaniach na rzecz ochrony przyrody
9. Oszczędzam wodę

VI. Kultura regionu

Normy postępowania:

1. Rozpoznaję symbole narodowe i regionalne
2. Znam legendy i zabytki naszego miasta
3. Znam i pielęgnuję tradycje.
4. Znam regionalne obrzędy ludowe.
5. Uczestniczę w dziecięcych zabawach ludowych
6. Odwiedzam muzea naszego regionu
7. Uczestniczę w życiu kulturalnym mojego miasta

6. ŚRODKI WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA

A. W przypadku zachowań akceptowanych społecznie

a. uznanie i pochwała:
" pochwała bezpośrednia (indywidualne)
" pochwała pośrednia (przed grupą)
" pochwała przed rodzicem
" pochwała przed dyrektorem
b. Szczególne zaufanie wobec dziecka - zwiększenie zakresu jego samodzielności (np. zabawa według pomysłu i prowadzona przez dziecko)
c. Drobne nagrody rzeczowe
d. Prawo pierwszeństwa

B. W przypadku niestosowania się do ustalonych zasad

a. Kary naturalne - bezpośrednie następstwo winy (np. bieganie w sali - zbite kolano)
b. Tłumaczenie i wyjaśnianie
c. Autorefleksja dziecka związana z następstwem jego zachowań
d. Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
e. Wyrażanie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka
f. Czasowe odebranie przyznanego przywileju (np. zabawy, pełnienie dyżuru)

7. EWALUACJA PROGRAMU

Analiza dokumentacji:

a. miesięczne plany pracy
b. zapisy w dziennikach oddziałów
c. obserwacje
d. hospitacje diagnozujące
e. ankiety
f. zeszyty współpracy z rodzicami
g. protokoły zebrań z rodzicami
h. kroniki


KODEKS PRZEDSZKOLAKA


1. Słuchamy poleceń nauczyciela.
2. Kochamy i szanujemy SWOJĄ RODZINĘ.
3. Rozmawiamy ze sobą - nie hałasujemy.
4. Stosujemy formy grzecznościowe.
5. Dzielimy się zabawkami z kolegami.
6. Nie niszczymy zabawek.
7. Porządkujemy salę po zabawie i zajęciach.
8. Zachowujemy bezpieczeństwo, korzystając z przyrządów terenowych.
9. Bawimy się tylko na swoim terenie.
10. Pomagamy sobie wzajemnie.
11. Na spacerach, wycieczkach nie oddalamy się od grupy.
12. Oszczędzamy wodę.
13. Dbamy o swoje zdrowie i higienę osobistą.
14. Dbamy i pielęgnujemy rośliny, zwierzęta w kąciku przyrodniczym.
15. Podziwiamy i szanujemy przyrodę.
16. Sumiennie wykonujemy przydzielone dyżury.
17. Szanujemy wszystkich pracowników naszego przedszkola.

KODEKS
PRZEDSZKOLAKA PRZYRODNIKA


1. Nie śmiecimy, nie niszczymy, segregujemy śmieci - dbamy, aby nasza Ziemia była czysta i cieszyła nas swoim pięknem.
2. Nie zbieramy roślin i grzybów będących pod ochroną.
3. Obcując z przyrodą zachowujemy ciszę - wtedy ją usłyszymy.
4. Pamiętamy o regularnym dokarmianiu zwierząt i ptaków w okresie jesienno - zimowym.
5. Nie niszczymy gniazd ptaków i siedlisk zwierząt.
6. Pielęgnujemy rośliny w przedszkolu i w domu.
7. Ogród przedszkolny wzbogacamy o nowe gatunki drzew i roślin.
8. Obserwujemy i poznajemy przyrodę poprzez wycieczki do lasu, parku, wyjazdy nad wodę, czytanie książek o tematyce przyrodniczej, prowadząc obserwacje w kąciku przyrody itp.
9. Dzielimy się ze swoją wiedzą przyrodniczą i spostrzeżeniami z innymi osobami.
10. Uśmiechamy się często, bo dobry humor sprzyja dostrzeganiu uroków przyrody.

MORALNY KODEKS EUROPEJCZYKA


Europejczyk powinien być:

1. Uczciwy i prawdomówny
2. Uśmiechać się, bo to klucz do zrozumienia
3. Tolerancyjny wobec innych (bez względu na kolor skóry i stan zdrowia)
4. Powinien być życzliwy dla innych
5. Być sobą
6. Kochać swoją Ojczyznę
7. Nieść pomoc innym i pomagać, gdy o to poproszą
8. Dokładnie wywiązywać się z obowiązków
9. Współdziałać w grupie
10. Szanować rówieśników i dorosłych
11. Powinien być dobry i wrażliwy
12. Kochać członków swojej rodziny
13. Mieć opiekuńczy stosunek do ludzi i zwierząt
14. Być pracowity
15. Dbać o czystość w swoim środowisku
16. Chronić przyrodę
17. Cechować się kulturą osobistą

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW


1. Plac zabaw służy rekreacji, zabawie i wypoczynkowi dzieci
2. Przed wyjściem na plac zabaw nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić stan jego bezpieczeństwa ( szkło, ostre niebezpieczne przedmioty itp.)
3. Na terenie placu zabaw dzieci przebywają tylko pod opieką nauczyciela
4. Bawią się na wyznaczonym terenie
5. Z urządzeń do zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem
6. Z uwagi na bezpieczeństwo należy przestrzegać następujących reguł:

 • zakaz wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych (huśtawki, przeplotnie, dachy domków)
 • zakaz korzystania z huśtawek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu
 • zabawa na karuzeli może odbywać się tylko pod opieką nauczyciela

7. Korzystamy z piaskownicy na wyraźne zezwolenie nauczyciela

 • nie wysypujemy piasku z piaskownicy
 • nie obsypujemy innych piaskiem

8. Sprzęt sportowy jest wynoszony przez nauczyciela - dzieci korzystają z niego pod jego nadzorem
9. Nie hałasujemy i nie przeszkadzamy innym w zabawie
10. Wszelkie wypadki typu: skaleczenia, rany, zadrapania, złe samopoczucie zgłaszamy nauczycielowi
11. Zgłaszamy wyjście do WC
12. Dzieci opuszczają plac zabaw pod opieką nauczyciela

SYLWETKA ABSOLWENTA ---> klik

Strona główna | Aktualności | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Ważne! | Nasze grupy | Warto wiedzieć | Poradnictwo i pomoc | Rada Rodziców | BIP | Mapa witryny


Podmenu:
Powrót do treści | Wróć do menu głównego