Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja


Uprzejmie informujemy, że od dnia
24.02.2020 r. rozpoczynają się postępowania rekrutacyjne dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
Terminy postępowania rekrutacyjnego zostały określone w zarządzeniu
Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.01.2020 r. --->klik
Więcej informacji na stronie internetowej miasta: https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszychLinki do naboru elektronicznego na rok 2020/2021, które zostaną aktywowane w dniu rozpoczęcia naboru do przedszkoli i szkół, tj.
24.02.2020 r.:

  • w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun,

  • do klas I szkół podstawowych:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/

Elektroniczny nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 trwać będzie od 24.02.2020 r. do 13.03.2020 r. ( do godz. 15.00).

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY REKRUTACJI

I.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria:


II.Uchwała nr 552/17 Rady Miasta Torunia określa kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz liczbę punktów za te kryteria:
1) zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 64 pkt.
Dokumenty potwierdzające - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie.

2) zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 pkt.
Dokumenty potwierdzajace - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie.

3) Ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców - 16 pkt.
Dokumenty potwierdzające - dokument, o którym mowa w pkt 2 potwierdzający zatrudnienie, oraz oświadczenie potwierdzające ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy.

4) Kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko - 8 pkt.
Dokumenty potwierdzające - deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica o ukończeniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu o przyjęcie do którego ubiega się dziecko.

5) Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka - 4 pkt.
Dokumenty potwierdzające - zaświadczenie ze szkoły lub żłobka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka lub oświadczenie.

6) Zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie - 2 pkt.
Dokumenty potwierdzające: oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.


Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialnośći karnej za skłądanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zawarcie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Podmenu:
Powrót do treści | Wróć do menu głównego