Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Statut Przedszkola

BIP > Podstawa działaniaStatut
Przedszkola Miejskiego nr 12
im. Władysława Szafera
w Toruniu


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu, ul. Złota 1A zwane w dalszej części Statutu "Przedszkolem Miejskim Nr 12" jest przedszkolem publicznym, które:
2. Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
a) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
b) w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego
3. Prowadzi działania opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne dla dzieci od 3 do 7 lat: w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
4. Prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, respektując obowiązujące w tym względzie przepisy oraz obowiązek dzieci 6-letnich do rocznego przygotowania przedszkolnego
5. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kuratora oświaty, może zatrudniać osoby nie będące nauczycielami do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadające przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
6. Zapewnia każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju określone w Konwencji Praw Dziecka
7. Prowadzi ewidencję spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
8. Kontrolowanie spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6 letnich, należy do zadań dyrektora Szkoły Podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko.
9. uchylony
10. Prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
11. Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Torunia, Wydział Edukacji, ul. Fałata 39.

§ 2

I. Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dn. 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990r. Nr 16, poz.95) z późniejszymi zmianami oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
2. Ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm)) z późniejszymi zmianami oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm)
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną ( Dz. U z 2006 r. Nr 116 poz. 783 z póź. zm. Ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 23, poz. 135)
5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.)
6. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo Oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59
7. Inne obowiązujące akty prawne

§ 3

1. Przedszkole otrzymuje nazwę w brzmieniu: "Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu ul. Złota 1a"
2. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.
3. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 4

1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasta Toruń
2. Gmina Miasta Toruń wykonuje funkcje i zadania organu prowadzącego poprzez Prezydenta, Zarząd i Radę oraz Wydział Edukacji
3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty


Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 5

I. Celem przedszkola jest:
1. Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym
2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej
3. Pomoc rodzinie w opiece nad dzieckiem i jego rozwojem.
4. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
5. Promowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych.

II. Zadaniem przedszkola jest:
1. Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
2. Pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.
3. Umożliwianie dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
4. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym celu stosuje specjalne formy pomocy dydaktycznej, współpracuje z wyspecjalizowaną poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
5. Organizowane opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

§ 6

I. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
1. Prowadzenie pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego, w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie z współczesną wiedzą pedagogiczną.
2. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań.
3. Sprawowanie opieki nad dziećmi powierzone jest nauczycielkom, które odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć w przedszkolu i w czasie zajęć poza przedszkolem.

§ 7

I. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
1. Rodzice (prawni opiekunowie) osobiście powierzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
2. Dziecko przyprowadzone do przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) przekazują dyżurującej nauczycielce lub innemu pracownikowi przedszkola, który pełni dyżur w szatni. Od tego momentu za dziecko odpowiada nauczycielka.
3. Rodzice mogą powierzyć odbiór dziecka z przedszkola innym osobom pełnoletnim upoważnionym przez nich na piśmie. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem przedszkola, rodzic może upoważnić do odbioru dziecka rodzeństwo od 13 roku życia.
4. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego. Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez oboje rodziców.
5. Upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) do nauczycielki z grupy i pozostać w dokumentacji przedszkola.
6. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok uczęszczania dzieci do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
7. Pracownik przedszkola ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko z przedszkola na podstawie dowodu tożsamości.
8. Przedszkole może odmówić odebrania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, ze nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
9. O wypadku każdej odmowy odebrania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
10. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
11. W przypadku nie wyrażenia przez jednego z rodziców zgody, dotyczącej odbioru przez drugiego rodzica dziecka z przedszkola, należy przedłożyć u dyrektora przedszkola wyrok sądu poświadczający pozbawienie, względnie ograniczenie praw rodzicielskich w stosunku do jednego z rodziców.
12. W szatni dyżurują pracownicy przedszkola, którzy czuwają nad bezpieczeństwem dzieci (zgodnie z harmonogramem).
13. Każdy pracownik zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na nietypowe zachowania odwiedzających nas interesantów, na nienależące do mienia własnego przedmioty, pakunki pozostawione bez opieki w miejscach trudnodostępnych. W przypadku zaobserwowania jednej z wyżej wymienionych sytuacji natychmiast informuje o tym dyrektora lub jego zastępcę.


Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 8

I. Organami przedszkola są:
1. Dyrektor Przedszkola
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców

§ 9

1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor jest powołany i odwołany zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz dyrektorem w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty.

§ 10

I. Do zadań Dyrektora przedszkola należy: planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności:
1. Tworzenie warunków do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych
2. Kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych
3. Współdziałanie z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty
4. Opracowanie i realizowanie planu finansowego przedszkola, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkola oraz przedstawienie do zaopiniowania radzie pedagogicznej.
5. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji.
6. Wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych z przepisami prawa.
7. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w ramach którego, dyrektor we współpracy z wicedyrektorem:
a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola;
b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki;
c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
- organizowanie szkoleń i narad,
- motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
- przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego określają odrębne przepisy.
8. Prowadzenie działalności diagnostyczno - oceniającej i wspomagającej w tym badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci.
9. Przyjmowanie wniosków nauczycieli (ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego) o rozpoczęcie stażu:
a) przydzielanie opiekuna stażu,
b) wspieranie nauczyciela odbywającego staż,
c) dokonywanie oceny dorobku zawodowego,
d) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów,
e) udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
f) nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
10. Inspirowanie lub organizowanie współpracy między nauczycielami, szkołami, placówkami oraz inspirowanie do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach.
11. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli, w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach
12. Opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan
13. Dyrektor przedszkola przed zakończeniem roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego, zawierającą zakres wykonania planu, wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a w szczególności wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych wychowanków z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych oraz wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych.
14. Realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela, określonych w odrębnych przypisach.
15. Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
16. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola w trakcie roku szkolnego oraz skreślenia dziecka z listy wychowanków
17. Powierzanie i odwoływanie ze stanowiska wicedyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego
18. Podejmowanie decyzji w sprawie dopuszczania do użytku przedszkolnego programów wychowania przedszkolnego
19. Organizowanie prac remontowo-konserwacyjnych
20. Ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie odpowiednio przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
21. Dyrektor Przedszkola ma obowiązek zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
22. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Formę, sposób i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa dyrektor przedszkola na podstawie odrębnych, obowiązujących przepisów.
23. Dyrektor Przedszkola odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
24. Dyrektor organizuje zajęcia dodatkowe.

§ 11

1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

§ 12

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
2. Przyznawania nagród i wymierzenia kar porządkowych dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola
3. Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola

§ 13

Do zadań Dyrektora, jako kierownika zakładu pracy należy ponadto:
1. Organizowanie spraw kadrowych.
2. Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.
3. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowanie przestrzegania ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę.
4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola.
5. Organizowanie i prowadzenie kancelarii przedszkola.
6. Organizowanie przeglądu technicznego budynku.
7. Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku.

§ 14

Dyrektor, jako kierownik zakładu pracy, współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w przypadku, gdy w przedszkolu nie działają związki zawodowe ich rolę przejmują wytypowani przez ogół pracowników przedstawiciele załogi, zakres współdziałania obejmuje w szczególności:
1. Zasięgania opinii w sprawach organizacji pracy.
2. Ustalania: zasad i kryteriów oceny pracy nauczycieli
3. Określenia regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników, funduszu świadczeń socjalnych.

§ 15

Rada Pedagogiczna działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz w oparciu o własny regulamin zgodny ze statutem przedszkola

§ 16

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą
1. Dyrektor jako jej przewodniczący
2. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu
3. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola
5. Zebrania planarne Rady Pedagogicznej są organizowane:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
b) podsumowujące pracę w pierwszym półroczu i po zakończeniu zajęć przedszkolnych,
c) szkoleniowe dwie lub trzy w ciągu roku,
d) w miarę potrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego przedszkole, albo na wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej
7. Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący, jest on odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania na tydzień przed wyznaczonym terminem obrad
8. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie opinii o pracy Dyrektora prowadzi wicedyrektor lub przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
9. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w ciągu roku szkolnego, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola
10. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczącego działalności przedszkola.

§ 17

I. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1. Opracowywanie i zatwierdzanie rocznego planu pracy przedszkola
2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu.
3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. Przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian i uchwala go.
5. Na wniosek organu prowadzącego powołuje spośród siebie dwóch przedstawicieli wchodzących w skład komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkola.
7. Ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z obowiązującymi przepisami
8. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

II. W porozumieniu z Radą Rodziców uchwala:
1. Program wychowawczy przedszkola obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowany do wychowanków przedszkola, realizowany przez nauczycieli
2. Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący działania o charakterze profilaktycznym skierowany do dzieci, nauczycieli i rodziców.

§ 18

Rada Pedagogiczna wnioskuje:
1. Do organu prowadzącego o nadanie imienia placówce.
2. Do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
3. W przypadku określonym w ust. 2 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
4. Do Dyrektora przedszkola o określenie ramowego rozkładu dnia.

§ 19

1. Decyzje wymienione w §18 Rada Pedagogiczna podejmuje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykła większością głosów obecności, co najmniej 2/3 głosów jej członków.
3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 18, niezgodnych z przepisami prawa.
4. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący.
5. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
6. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 20

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1. Organizację pracy przedszkola.
2. Projekt planu finansowego przedszkola.
3. Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień.
4. Propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczych.
5. Pracę Dyrektora przedszkola na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Opinia powinna być wyrażona na piśmie.
6. Proponowanego przez Dyrektora kandydata na stanowisko wicedyrektora.
7. Programy wychowania, -własne, -zatwierdzane przez dyrektora do użytku w przedszkolu.
8. Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do których zalicza się:
- zajęcia z języka obcego inny niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
- zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do zestawu programów nauczania.

§ 21

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 22

Nauczyciele oraz zapraszani goście są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 23

1. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola, reprezentacją rodziców dzieci, powołanym ustawowo w celu reprezentowania ogółu rodziców dzieci i wpływania na pracę przedszkola oraz wspierania pracy dyrektora, a także czynnego uczestnictwa w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw placówki.
2. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
3. Regulamin Rady Rodziców określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rady, zasady wydatkowania funduszy rady.

§ 24

I. W skład Rady Rodziców wchodzą:
1. Po 1 przedstawicielu rad oddziałowych, wybranym na grupowym zebraniu rodziców w głosowaniu tajnym, większością głosów, zgodnie z procedurą zawartą w regulaminie rady Rodziców.
2. W wyborach do rady Rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok z możliwością jej przedłużenia do trzech lat.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy;
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz rad oddziałowych
6. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek organu, inne osoby z głosem doradczym, w tym Dyrektor przedszkola
7. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w trybie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady
8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane

§ 25

I. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1. Uchwalanie własnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
2. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.
3. Opracowanie rocznego planu finansowo-gospodarczego rady.
4. Opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
5. Występowanie do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz rady placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
6. Współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców.
7. Typowanie dwóch przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego.
8. Typowanie jednego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w przypadku złożenia odwołania od oceny pracy przez nauczyciela.
9. Typowanie jednego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ prowadzący, w przypadku złożenia wniosku dyrektora o ponowne ustalenie oceny jego pracy.
10. Opiniowanie ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola ustalonego przez Dyrektora.
11. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.
12. Opracowanie rocznego planu pracy rady oraz planu finansowo - gospodarczego.
13. Na wniosek Dyrektora opiniowanie pracy nauczycieli ( na piśmie) ubiegających się o awans zawodowy.
14. Opiniowanie programów wychowania przedszkolnego wybranych do użytku przez nauczycieli, którym powierzono opiekę nad grupa dziecięcą.
15. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia i wychowania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
16. Występowanie z wnioskiem o powołanie Rady Przedszkola.
17. Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się; zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązujących zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do zestawu programów nauczania przedszkola


Rozdział IV

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW PRZEDSZKOLA
I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

§ 26

I. Zasady współpracy:
1. Współdziałanie wszystkich organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy przedszkola.
2. Organy współdziałają w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.
3. Każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:
a) gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
b) zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach,
c) wymiana informacji następuje poprzez zapraszanie na posiedzenia poszczególnych organów, przedstawicieli pozostałych organów:
Dyrektor - Rada Rodziców podczas spotkań organizowanych w ramach kompetencji Rady Rodziców, w tym na wniosek Dyrektora /jeśli taki jest zapis w regulaminie/
Rada Pedagogiczna - Rada Rodziców spotykają się przynajmniej 2 razy w roku szkolnym - na zakończenie I i II półrocza.
4. Organy mogą spotkać się w każdej chwili, w zależności od potrzeb.
5. Wnioski i opinie poszczególnych organów kierowane do innego organu, rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu tego organu.

§ 27

I. Spory między organami
1. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga powołany w tym celu zespół, w skład którego wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu.
2. Organy przedszkola wybierają swego przedstawiciela do zespołu. Dyrektor przedszkola, jako organ o charakterze jednoosobowym, wyznacza swego przedstawiciela, np. wicedyrektora lub nauczyciela.
3. Zespół jest powoływany na trzy lata.
4. Zespół wybiera ze swego grona przewodniczącego na kadencje roczną.
5. Zespół wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków.
6. Rozstrzygnięcia jego są ostateczne.
7. Sprawy pod obrady zespołu wnoszone są w formie pisemnej przez organ, którego kompetencje naruszono.
8. Wnoszone sprawy rozstrzygane są w ciągu 14 dni.
9. Decyzje o rozstrzygnięciu zespół przedstawia niezwłocznie wszystkim zainteresowanym stronom.
10. Organ, którego winę zespół ustalił, musi naprawić skutki swego działania niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu trzech miesięcy od rozstrzygnięcia sporu przez zespół.
11. Zespół dokumentuje przebieg spotkań w formie protokołów oraz prowadzi rejestr wniesionych spraw.
12. W przypadku nie rozwiązania sporu przez zespół, organ wnoszący sprawę może ją wnieść do organów wyższego rzędu zgodnie z ich kompetencjami, tj.:
a) Rada Rodziców i Dyrektor - do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zależnie od ich kompetencji,
b) Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna - do Dyrektora,
c) Rada Pedagogiczna i Dyrektor - do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór, zależnie od ich kompetencji,
d) Dyrektor i Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna - do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zależnie od ich kompetencji.

II. Tryb rozstrzygania skarg.
1. Skargi, w których stroną jest dziecko /dotyczy nieprzestrzegania praw dziecka/:
a) Rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni do Dyrektora, który ją niezwłocznie rozpatruje,
b) Jeśli skarga wniesiona jest ustnie, Dyrektor sporządza notatkę,
c) Dyrektor rejestruje sprawę w Rejestrze Skarg i Wniosków,
d) O rozstrzygnięciu sprawy Dyrektor powiadamia zainteresowana osobę pisemnie,
e) W przypadku, gdy sprawa dotyczy Dyrektora, jako nauczyciela lub gdy rozstrzygnięcie skargi przez Dyrektora nie jest satysfakcjonujące, rodzic może zgłosić skargę do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, lub do Rzecznika Praw Dziecka działającego przy Kujawsko-Pomorskim Kuratorze Oświaty,
f) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny podejmuje działania zgodnie ze swoimi kompetencjami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Skargi, w których stroną jest pracownik przedszkola, rozpatruje Dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Skargi i wnioski do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny, wnoszone są zgodnie z kompetencjami tych organów. Wymienione organy rozpatrują skargi i wnioski zgodnie z odrębnymi przepisami.


Rozdział V

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 28

1. Przedszkole organizuje pracę wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczną w oparciu o program wychowania przedszkolnego.
2. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w przedszkolu dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora lub program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
4. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. Powinien być zgodny z postawa programową wychowania przedszkolnego i zawierać elementy określone w rozporządzeniu.
5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego.
6. W przedszkolu mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne lub eksperymenty.
7. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu placówki.
8. Innowacja lub eksperyment mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole, oddział lub grupę.
9. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci, umożliwiający efektywną realizację dobranego programu wychowania przedszkolnego.

§ 29

1. Szczegółową organizację wychowania, opieki i nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do 21 kwietnia.
2. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:
a) liczbę oddziałów;
b) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
c) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;
d) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
e) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
f) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
g) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
h) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno--pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
3. Arkusz organizacyjny przedszkola opiniują zakładowe organizacje związkowe oraz organ sprawujący nadzór, następnie zatwierdza organ prowadzący.

§ 30

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci o zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.
3. W przedszkolu może działać oddział integracyjny, w którym liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
4. W przypadku utworzenia oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli specjalistów w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo - dydaktycznej, danym oddziałem opiekują się te same nauczycielki przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 31

Dyrektor przedszkola:
1. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole.
2. Dyrektor przynajmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.
3. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola prowadzone są pod nieobecność w tych pomieszczeniach dzieci.
4. Zobowiązany jest do czasowego zamknięcia przedszkola, po powiadomieniu organu prowadzącego, jeżeli w salach zajęć i zabaw temperatura jest mniejsza niż + 18 stopni C.
5. Może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenia zajęć wynosi - 15 stopni C lub jest niższa, lub wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.
6. Organ prowadzący placówkę, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku, gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, związane z utrudnieniem w:
a) dotarciu dziecka do placówki lub powrotem z placówki,
b) organizacji zajęć w placówce
c) w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.
7. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola prowadzone są pod nieobecność w tych pomieszczeniach dzieci.
8. Powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

§ 32

Nauczyciel, któremu powierzono oddział, zobowiązany jest do:
1. Codziennego przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne,
2. Organizowania spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą apteczkę pierwszej pomocy,
3. Odnotowania każdego wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola w zeszycie wyjść.
4. W porozumieniu z Dyrektorem - zwiększenia liczby opiekunów w przypadku liczby przekraczającej 20 dzieci (dotyczy wyjść poza przedszkole).
5. Sprawdzenia stanu liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie spaceru, zwiedzania, przejazdu oraz po przebyciu do punktu docelowego.
6. Nie organizowania wyjść z dziećmi podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.
7. Wietrzenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,
8. Nie pozostawiania dzieci bez osobistego nadzoru,
9. Eliminowania z sali zajęć wszelkich sprzętów i zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci,
10. Przeprowadzania ćwiczeń na przyrządach (materace, równoważnie), asekurując każde ćwiczące dziecko,
11. Natychmiastowego udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz niezwłocznego powiadomienia Dyrektora
12. Przygotowania wycieczki lub imprezy pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie poinformowania wychowanków o celu, trasie i obowiązujących zasadach bezpieczeństwa
13. Przedłożenia Dyrektorowi do zatwierdzenia karty wycieczki lub imprezy, zawierającej następujące dane:
a) listę uczestników
b) imię i nazwisko nauczyciela - kierownika wycieczki/ imprezy
c) liczbę opiekunów
14. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik 1 do statutu przedszkola

§ 33

1. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci 3-letnich, przedszkole zatrudnia dodatkowo osobę w charakterze pomocy nauczyciela.
2. Przedszkole odpowiada za dziecko od momentu odebrania dziecka przez pracownika, lub nauczyciela dyżurującego na hollu, oraz podczas wszystkich zajęć poza przedszkolem, organizowanych przez przedszkole, do momentu odebrania dziecka przez rodzica lub opiekuna.

§ 34

I. Czas pracy przedszkola w ciągu roku:
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wniosek dyrektora przedszkola.

II. Czas pracy przedszkola w tygodniu wynosi 5 dni
1. Przedszkole świadczy usługę w dniach przedłużonego weekendu w przypadku zgłoszenia się co najmniej 10 dzieci

III. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia wynosi 10 godzin dziennie
- realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00

IV. Czas trwania zajęć:
1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Zajęcia prowadzone dodatkowo, a w szczególności rytmika, nauka języka obcego, nauka religii, są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynoszą:
a) dla dzieci 3-4 letnich około 15 minut,
b) dla dzieci 5-6 letnich około 30 minut
3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych, ustalane są przez Dyrektora placówki. Zajęcia te nie mogą odbywać się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.
4. Organizacja zajęć dodatkowych uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
5. Do nauczania języków obcych w przedszkolu uprawnione są osoby, które posiadają kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem MENiS.
6. Zajęcia dodatkowe opłacane są z budżetu przedszkola.

§ 35

1. Na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektor ustala ramowy rozkład dnia pracy przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, umożliwiający efektywną realizację dobranego programu wychowania przedszkolnego.

§ 36

W przedszkolu mogą być tworzone oddziały, w których organizowane są zajęcia dla mniejszości narodowych i grup etnicznych. Zasady tworzenia tych oddziałów określają odrębne przepisy.

§ 37

Przedszkole organizuje naukę języka ojczystego mniejszości narodowych i etnicznych
1. Zajęcia te organizowane są na zasadzie dobrowolności.
2. Zgłoszenia na naukę języka ojczystego mniejszości, przyjmuje Dyrektor przedszkola przy zapisie dzieci, a więc w kwietniu każdego roku. Zgłoszenie to jest ważne do czasu ukończenia przedszkola.
3. Oddział, w którym odbywa się nauczanie w języku ojczystym mniejszości, może być zorganizowany, gdy na naukę w tym oddziale zgłosi się, co najmniej 7 dzieci.
4. W przypadku, gdy liczba dzieci jest mniejsza niż ustalono w ust. 3 nauczanie w języku mniejszości organizuje się w grupach międzyoddziałowych.
5. Nadzór nad prawidłową realizacją praw oświatowych dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych, sprawuje Kurator Oświaty.

§ 38

1. W przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), wyrażoną w formie pisemnego oświadczenia.
2. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci w danej grupie.
3. W przypadku mniejszej liczby dzieci w oddziale, naukę religii organizuje się w grupie międzyoddziałowej.
4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.
5. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
6. Religia opłacana jest z budżetu przedszkola

§ 39

1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formie porad, konsultacji, zajęć logopedycznych.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nie odpłatne.
3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci w przypadkach zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę.
4. Zajęcia prowadzi nauczyciel z przygotowaniem z zakresie logopedii.
5. Zajęcia logopedyczne mogą być prowadzone na wniosek rodziców, prawnych opiekunów dziecka. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 dzieci.

§ 40

1. Przedszkole może organizować gimnastykę korekcyjną dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi.
2. Gimnastyka korekcyjna może być prowadzona w grupach przedszkolnych.
3. Gimnastyką obejmuje się dzieci zakwalifikowane na podstawie skierowania od lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia z tytułem specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii albo rehabilitacji medycznej.
4. Szczegółową organizację gimnastyki w przedszkolu ustala Dyrektor przedszkola.
5. Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w ramach zajęć dodatkowych w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo.
6. Czas trwania gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu wynosi 30 minut.
7. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywają się w grupach liczących od 5 do 10 osób.
8. Kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej określają odrębne przepisy.

§ 41

1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna polega na:
a) diagnozowaniu dziecka i jego środowiska.
b) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości dzieci.
c) wspieraniu aktywności twórczej dzieci.
d) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programów własnych przedszkola
e) promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców.
f) organizowaniu zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy, powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi dziecku naukę.
g) wspieraniu nauczycieli w doskonaleniu zawodowym.
h) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
i) organizowaniu porad, konsultacji, zajęć i warsztatów dla rodziców i nauczycieli
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek:
a) nauczycieli
b) rodziców lub prawnych opiekunów dziecka
c) logopedy
d) Poradni Specjalistycznej
e) psychologa
f) pedagoga
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej regulują odrębne przepisy.
5. Indywidualne przygotowanie przedszkolne:
1) Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
2) Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
3) Dyrektor przedszkola ustala - w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole - zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.
4) Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli przedszkola,
5) Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem
6) Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka.
7) Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego dla dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, mogą być organizowane w przedszkolu, jeżeli:
a) w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego w pomieszczeniu w przedszkolu,
b) przedszkole dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego dziecka.
8) W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
9) Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków miejsca. Wniosek składa się w formie pisemnej, powinien zawierać uzasadnienie.
10) Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Realizuje się go w ciągu co najmniej 2 dni.
11) Za zgodą organu prowadzącego przedszkole, dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny wymiar za zgodą organu prowadzącego przedszkole
12) W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na wniosek rodziców, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko.
13) Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz aktualnego stanu zdrowia dziecka, organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkola. Dyrektor w szczególności umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych. Uczestnictwo w tych formach odbywa się poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
14) Na wniosek rodziców i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący przedszkole

§ 42

1. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
2. W organizowaniu form działalności, o której mowa w ust.1, przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
3. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:
a) Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii;
b) Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
c) Wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania;
d) Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
e) Podnoszenie sprawności fizycznej;
f) Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
g) Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

§ 43

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.


Rozdział VI

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 44

I. Prawa i wolności dziecka
Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
1. Możliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju
2. Rozwijania zainteresowań i zdolności
3. Swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do wieku i możliwości rozwojowych
4. Ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbania bądź złego traktowania i wyzysku

II. Prawa socjalne
Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
1. Zaspakajania poczucia bezpieczeństwa
2. Wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach relaksacyjnych oraz do uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym

III. Prawa kulturalne
Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego.
2. Znajomości swoich praw.
3. Wychowania w tolerancji do samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb.
4. Znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka.

IV. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:
1. Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii.
2. Szanowanie odrębności każdego kolegi.
3. Przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej.
4. Przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
5. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości.
6. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
7. Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
8. Kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych.
9. Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
10. Pomaganie słabszym kolegom.


Rozdział VII

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
(PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

§ 45

I. Rodzice mają prawo do:
1. Znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.
2. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, przedszkole nie pobiera od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji
3. Wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty proponowanej przez przedszkole oraz proponować wprowadzenie innych zajęć, ich realizowania uzależniona jest od ilości zgłoszonych dzieci.
4. Wyrażenia opinii na temat pracy przedszkola.
5. Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne.
6. Aktywnego włączania się w życie przedszkola.
7. Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w jego imieniu do Dyrektora Przedszkola, Dyrektora Wydziału Edukacji lub Rzecznika Praw Ucznia w Bydgoszczy w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.

II. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest:
1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola.
2. Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący.
3. Zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie podczas przerwy letniej. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor przedszkola może skierować dzieci do innych przedszkoli.
4. Troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowanie do życia w społeczeństwie.
5. Przyprowadzić do przedszkola dzieci zdrowe. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci, które uległy wypadkowi lub zdarzeniu. Czego następstwem jest widoczne uszkodzenie ciała (złamanie, stłuczenia itp.)
6. Przestrzegać czasu pracy przedszkola. W przypadku pozostania dzieci po określonej w organizacji pracy przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni rodzice.
7. Rodzice dziecka, podlegającego obowiązkowi szkolnemu, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.


Rozdział VIII

ZASADY REKRUTACJI WYCHOWANKÓW

§ 46

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli określa ustawa Prawo Oświatowe.

§ 47

Uchylony

§ 48

W trakcie roku szkolnego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola decyduje Dyrektor.

§ 49

Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej w przypadku:
1. Nie zgłoszenia się dziecka przyjętego po raz pierwszy do przedszkola bez usprawiedliwienia po upływie 14 dni.
2. Nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej 1 miesiąc.
3. Nieterminowego wnoszenia opłat rodziców dziecka.
4. Zatajanie przez rodziców zgłaszających dziecko do przedszkola jego niepełnosprawności lub zaburzeń emocjonalno-społecznych, uniemożliwiających pobyt dziecka w przedszkolu.
5. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.


Rozdział IX

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI
ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 50

I. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora, kiedy co najmniej dwa oddziały są czynne 10 godzin dziennie lub gdy w przedszkolu jest 6 i więcej oddziałów
II. Do podstawowych zadań wicedyrektora przedszkola należy:
1. Współdziałanie z Dyrektorem w kształtowaniu twórczej atmosfery pracy.
2. Współdziałanie z Dyrektorem w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w zakresie gromadzenia informacji o nauczycielu, celem dokonania oceny jego pracy oraz mierzenia jakości pracy przedszkola.
3. Realizowanie zadań związanych z opieką nad młodym nauczycielem zgodnie z opracowanym planem pracy.
4. Organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt.
5. Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli.
6. Organizowanie doraźnych zastępstw w razie absencji nauczycieli.
7. Organizowanie uroczystości przedszkolnych.
8. Przygotowanie, we współpracy z Radą Pedagogiczną, projektu rocznego programu pracy przedszkola, składanie okresowych sprawozdań z jego realizacji.
9. Przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczych.
10. Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola.

§ 51

I. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną a w szczególności:
1. Współdziałać z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów), do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
2. Respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność.
3. Tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.
4. Wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy
5. Organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez:
a) zebrania grupowe (2x w roku);
b) zajęcia otwarte (2x w roku);
c) zebrania ogólne (2x w roku);
d) konsultacje indywidualne (według oczekiwań rodziców);
e) zajęcia okolicznościowe;
f) uroczystości przedszkolne.
6. Organizować i prowadzić proces opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczny w oparciu o podstawę programową określoną przez MEN, programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MENiS, może dokonywać modyfikacji, albo program autorski opracowany przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej z ukierunkowaniem na:
a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka;
b) rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód;
c) rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka, jego tożsamości kulturowej, języka, dla wartości narodowych kraju, jak i dla innych kultur;
d) przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równowartości płci oraz przyjaźni między narodami;
e) poszanowanie środowiska naturalnego.
7. Tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną.
8. Wzbogacać bazę materialną przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne.
9. Przedstawiać dyrektorowi przedszkola wybrany przez siebie program wychowania przedszkolnego.
10. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

II. Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest:
1. Prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Prowadzić obserwację pedagogiczne i je dokumentować.
3. Dążyć do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, aktywne uczestniczenie w pracy zespołu metodycznego, rady pedagogicznej i innych formach doskonalenia zawodowego.
4. Efektywne wykorzystanie czasu pracy z przeznaczeniem na:
a) Zabawy i zajęcia wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze, prowadzone bezpośrednie z dziećmi;
co najmniej jedna piąta czasu przeznaczona na swobodną zabawę,
co najmniej jedna piąta czasu (dzieci młodsze - jedna czwarta) przeznaczona na pobyt na świeżym powietrzu,
co najmniej jedna piąta czasu (dzieci młodsze - nie więcej niż jedna piąta) przeznaczona na zajęcia dydaktyczne realizowane według programu,
pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne
b) Prowadzenie pomiaru jakości własnej pracy;
c) Inne czynności statutowe wynikające z zadań statutowych przedszkola;
d) Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym;
5. Przestrzegać tajemnicy służbowej.
6. Dbać o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną.

III. Zakres zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu:
1. Nauczyciel w czasie realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest zobowiązany znać liczbę dzieci swojego oddziału obecnych danego dnia w przedszkolu oraz miejsce pobytu dziecka, gdy przebywa ono poza grupą.
2. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy dzieciom i umiejętność ich zastosowania w praktyce.
3. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych; podczas zabiegów higienicznych w łazience jest z dziećmi nauczyciel.
4. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem, bezpieczeństwa drogowego.
5. Pomoc w budowaniu własnego "Ja" i zaspakajaniu potrzeb bezpieczeństwa.
6. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji oraz kontrolowania zachowań.
7. Dostarczanie przykładów doświadczania rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych.
8. Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.
9. Kształtowanie postawy przestrzegania zasad ruchu drogowego.
10. Organizowanie wycieczek, imprez zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
11. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, dzieciom korzystającym z rowerów, nauczyciel zobowiązany jest założyć na głowę kask ochronny.
12. Przestrzeganie przez nauczyciela zakazu przynoszenia przez rodziców środków farmakologicznych w celu podania ich dziecku w przedszkolu.

§ 52

1. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze, spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru programu wychowania przedszkolnego.
2. Wybrany program wychowania przedszkolnego, nauczyciel przedstawia dyrektorowi.
3. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.
4. Program wychowania przedszkolnego opracowany przez nauczyciela może być dopuszczony do użytku w przedszkolu po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lud dyplomowanego, posiadającego kwalifikacje do pracy w przedszkolu.
5. Program wychowania przedszkolnego, dopuszcza do użytku w przedszkolu Dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, opinii Rady Rodziców

§ 53

Do podstawowych zadań nauczania - katechety należy:
1. Realizowanie programu zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne.
2. Kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości.
3. Wychowanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie.
4. Podejmowanie twórczych działań na rzecz przemiany duchowej dzieci.
5. Kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i wspólnotę kościoła oraz wrażliwości na ludzką krzywdę.
6. Głoszenie Słowa Bożego.
7. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych przedszkola, w tym zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu

§ 54

Do podstawowych zadań nauczania - logopedy należy:
1. Przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej.
2. Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednie do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej.
3. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej.
4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
5. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.
6. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych przedszkola, w tym zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu

§ 55

Główny księgowy jest koordynatorem i kontrolerem wszystkich operacji finansowych i gospodarczych w przedszkolu. Podlegają mu wszystkie sprawy dotyczące gospodarowania majątkiem przedszkola i środkami finansowymi bez względu na to, kto nimi gospodaruje.

§ 56

W realizacji swoich zadań współdziała z Wydziałem Edukacji i Sportu, bankiem, Urzędem Skarbowym, ZUS-em, GUS-em, PZU lub innymi instytucjami ubezpieczeniowymi.

§ 57

I. Do obowiązków głównego księgowego należy:
1. Opracowywanie projektów planów finansowych przedszkola dotyczących budżetu i środków specjalnych, przekładanie ich:
a) Radzie Pedagogicznej,
b) Radzie Rodziców,
c) Organowi prowadzącemu przedszkole.
2. Opracowywanie wniosków w sprawie koniecznych zmian finansowych.
3. Opracowywanie planów zakupów budżetowych na rok budżetowy.
4. Sporządzanie listy płac oraz rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno - prawnych.
5. Prowadzenie ewidencji:
a) wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
b) wypłaconych zasiłków rodzinnych i chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS,
c) zawartych przez przedszkole umów,
d) dowodów księgowych otrzymywanych przez przedszkole,
6. Opracowanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz sprawdzanie ich merytorycznej akceptacji przez uprawnionych pracowników przedszkola.
7. Dokonywanie odpisów i potrąceń przewidzianych przepisami na dochody budżetowe tj. podatku.
8. Kwalifikowanie dowodów księgowych według właściwych podziałów klasyfikacji budżetowej.
9. Dokonywanie rozliczeń z przedsiębiorstwami dostarczającymi media: energia elektryczna, gaz, woda, wywóz śmieci itp.
10. Dokonywanie rozliczeń z wykonawcami usług i robót.
11. Sporządzanie:
a) dokumentów "żądanie zapłaty",
b) odmowy akceptu żądanie zapłaty,
c) dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych,
d) wnioskowanie do komisji arbitrażowych i sądów,
12. Prowadzenie:
a) księgowości syntetycznej,
b) księgowości analitycznej,
c) księgowości rozrachunku trwałych, przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu, materiałów i sum depozytowych,
d) księgowości analitycznej środków specjalnych,
e) księgowości analitycznej remontów,
13. Uzgadnianie sald z wierzycielami i dłużnikami.
14. Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.
15. Współpraca z Komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalenia wyników inwentaryzacji środków rzeczowych, wyceny spisowych składników majątkowych, ustalenia różnic inwentaryzacji i ich rozliczania.
16. Przygotowywanie decyzji dotyczących kasacji składników majątkowych.
17. Instruowanie osoby prowadzącej kasę przedszkola.
18. Opracowywanie wyników finansowych jednostki i analizy stanu majątkowego, przedkładanie ich Dyrektorowi.
19. Kierowanie do Sądu Wojewódzkiego zapytania w sprawie karalności osób materialnie odpowiedzialnych.
20. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
21. Prowadzenie spraw związanych z budżetami:
a) socjalnym,
b) zdrowotnym,
c) mieszkaniowym,
22. Bieżące śledzenie zmian w przepisach dotyczących zakładu budżetowego, budżetu, prawa podatkowego itp. Informowanie o zmianach przełożonych.

II. Główny księgowy odpowiada za całokształt spraw finansowych i gospodarczych pod względem formalno - prawnym, a w szczególności za:
1. Realizację zadań budżetowych i gospodarowanie majątkiem przedszkola zgodnie z prawem finansowym.
2. Prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji księgowej.
3. Dopilnowanie terminów realizowania należności oraz prowadzenia rozliczeń.
4. Właściwe merytoryczne i terminowe opracowywanie sprawozdań i przekładanie ich właściwych organom i instytucjom.
5. Terminowe i właściwe pod względem formalnym przygotowanie wpłat pracownikom przedszkola.
6. Naliczanie i odprowadzanie należności podatkowych i opłat zgodnie z prawem.
7. Rozliczanie wyników inwentaryzacji oraz zgodną z prawem terminowość ich przeprowadzenia.
8. Formalno - prawną stronę zawieranych umów - zleceń i umów o wykonanie usług oraz prac remontowych.
9. Właściwe realizowanie bieżących i okresowych wyników finansowych jednostki, przekładanie wniosków korygujących Dyrektorowi.
10. Zabezpieczanie i przechowywanie dokumentów, środków i pieczęci.
11. Właściwe pod względem merytorycznym i formalnym przekazywanie dokumentów finansowych do archiwum przedszkolnego.
12. Gospodarkę sprzętem i wyposażeniem przedszkola, w tym, za badanie celowości zakupu, przechowywania i oznakowania, zabezpieczenie przed kradzieżą i ewentualną kasacją.
13. Przestrzeganie zasad ewidencji druków ścisłego zarachowania.

III. Główny księgowy ze swoich zadań jest kontrolowany przez Dyrektora Przedszkola oraz uprawnione osoby reprezentujące władze oświatowe i administracyjne, oraz kontroluje:
a) osobę prowadzącą kasę,
b) wszystkich pracowników w zakresie gospodarowania powierzonym majątkiem,
c) realizację zawartych przez przedszkole umów pod względem finansowym,
d) rzetelność i prawidłowość dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia lub wydania środków pieniężnych.

IV. Uprawnienia:
Główny księgowy w przypadku nieprawidłowości formalno - rachunkowych dokumentu zwraca go właściwemu rzeczowo pracownikowi w celu ich usunięcia.
W przypadku nielegalnej operacji gospodarczej odmawia podpisania dokumentu.

V. Działalność kontrolną główny księgowy prowadzi w oparciu o regulamin kontroli wewnętrznej, obowiązujący w przedszkolu.

§ 58

Do obowiązków intendenta należy w szczególności:
1. Prowadzenie pogotowia kasowego zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki czystości, sprzęt, pomoce oraz materiały gospodarcze.
3. Nadzorowanie sporządzanie posiłków i przydzielanie racji żywnościowych dla dzieci i personelu.
4. Sporządzanie jadłospisów, zgodnie z wymogami zdrowotnymi dotyczącymi żywienia dzieci.
5. Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, kontrolowanie terminowości opłat.
7. Systematyczne prowadzenie dziennika żywieniowego.
8. Prowadzenie kasy przedszkola.
9. Przechowywanie gotówki w specjalnej ogniotrwałej kasie.
10. Prowadzenie na bieżąco raportu kasowego.
11. Odprowadzanie do banku wszystkich wpłat.
12. Podejmowanie gotówki z banku.
13. Terminowe wypłacanie poborów pracownikom.
14. Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkolnego.
15. Dokonywanie kontroli spisów inwentarza.
16. Terminowe wykonywanie sprawozdań związanych z frekwencją żywieniem dzieci.
17. Sporządzanie miesięcznych zestawień zużycia artykułów żywnościowych.
18. Prowadzenie kontrolki żywieniowej.
19. Uczestniczenie w zebranych Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w przypadku zaproszenia do udziału.

§ 59

Kucharka zobowiązana jest do:
1. Przyrządzania zdrowych i higienicznych posiłków.
2. Pobierania produktów z magazynu i kwitowania ich odbioru w raportach żywnościowych oraz dbania o racjonalne ich zużycie.
3. Wydawania porcji o ustalonych godzinach i w ustalonych ilościach.
4. Utrzymania w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbania o jego czystość, oraz prawidłowe oznakowanie zgodnie z wymogami Sanepidu.
5. Udział w ustalaniu jadłospisów dekadowych.
6. Pobierania i przechowywania prób żywieniowych zgodnie z Zarządem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Utrzymywania w czystości kuchni oraz naczyń i sprzętów.

§ 60

Pomoc kuchenna zobowiązana jest do:
1. Pomocy kucharce w sporządzaniu posiłków.
2. Utrzymania w czystości kuchni, naczyń i sprzętów kuchennych, magazynu ziemiopłodów.
3. Sprzątania korytarza w niskim parterze oraz toalety.
4. Prania fartuchów, czepków, ścierek i firanek.
5. Współodpowiedzialności za sprzęt i narzędzia pracy.

§ 61

Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do:
1. Pełnienia zleconych przez nauczycielkę czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci.
2. Utrzymania w czystości przydzielonych pomieszczeń.
3. Prania pościeli, ręczników, firan.
4. Rozkładania i składania leżaków.
5. Wspierania działań wychowawczych i profilaktycznych przedszkola, w tym zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu

§ 62

Woźna oddziałowa zobowiązana jest do:
1. Utrzymania w czystości powierzonych pomieszczeń.
2. Prania bielizny stołowej, ręczników, firan.
3. Rozkładania leżaków.
4. Pełnienia czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, zleconych przez nauczycielkę.
5. Nakrywania do stołu i podawania posiłków o ustalonych rozkładem dnia porach.
6. Zmywania naczyń po posiłkach zgodnie z instrukcją.
7. Sprawdzenia, przed opuszczeniem stanowiska pracy, czy okna i krany są pozamykane, oraz wyłączone wszystkie urządzenia.
8. Uzbrojenia alarmu, zamykania budynku i bramki.
9. Wspierania działań wychowawczych i profilaktycznych przedszkola, w tym zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu

§ 63

Woźny przedszkola zobowiązany jest do:
1. Otwierania budynku przedszkola oraz bramy i bramki, wyłączenia alarmu.
2. Przynoszenia produktów żywieniowych i innych towarów zakupionych dla przedszkola
3. Sprawdzania jakości odbieranych ze sklepów produktów żywieniowych, zwracania uwagi na termin przydatności do spożycia.
4. Wykonywania drobnych napraw.
5. Dbania o czystość obejścia, zachowania porządku wokoło śmietnika i zlewek, dezynfekowania ich.
6. Wykonywania prac ogrodniczych, pielęgnowania krzewów, trawników, kwiatów w gazonach.
7. Odśnieżania zimą drogi do budynku oraz przylegającej do ogrodzenia.

§ 64

Samodzielny referent zobowiązany jest:
1. Prowadzenia kancelarii przedszkola.
2. Przygotowania i porządkowania korespondencji bieżącej.
3. Prowadzenia terminarzu spraw, spotkań dotyczących Dyrektora.
4. Protokołowania zebrań, odpraw.
5. Aktualizacji akt osobowych.
6. Obsługi urządzeń biurowych.
7. Odbierania korespondencji w Wydziale Edukacji ze skrytki pocztowej.
8. Ewidencjonowania kart urlopowych i pracowniczych. Opracowania harmonogramów urlopów.
9. Systematycznego zapoznawania się z przepisami dotyczącymi prowadzenia spraw kadrowych i biurowych.

§ 65

Ponadto, każdy pracownik zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania regulaminu pracy Przedszkola, przepisów bhp i ppoż oraz Statutu Przedszkola
2. Wypełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie ich pobytu w budynku i w ogrodzie przedszkolnym tj:
c) wietrzenie sal zajęć dzieci w czasie, gdy wychowankowie przebywają w innym pomieszczeniu lub w ogrodzie przedszkolnym
d) zamykanie drzwi wejściowych do budynku przedszkola, a w przypadku wychodzenia z budynku w godzinach: 8.30 - 14.00, fakt ten zgłosić pracownikowi przedszkola w celu zamknięcia przez niego drzwi
e) w przypadku, gdy pracownik przedszkola zauważy dziecko samotnie poruszające się po budynku lub po terenie przedszkola, zobowiązany jest do doprowadzenia dziecka do nauczyciela
f) natychmiastowe reagowanie na zauważone zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i pracowników (tj.; przez usunięcie zagrożenia, zabezpieczenie miejsca stanowiącego zagrożenie, zgłoszenie wykrytego zagrożenia dyrektorowi przedszkola
g) udział w sprawdzianie organizacji i warunków ewakuacji z budynku przedszkola raz na dwa lata
h) zabrania się wpuszczania na teren przedszkola osób z zewnątrz, wyjątek stanowią osoby kontrolujące, po uprzednim wylegitymowaniu się
3. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązków oraz przydziału dodatkowych czynności wynikających z organizacji i bezpieczeństwa pracy Przedszkola
4. Każdy pracownik zobowiązany jest do wykonywania dodatkowych poleceń dyrektora, jego zarządzeń oraz postanowień regulaminu pracy obowiązującego w przedszkolu


Rozdział X

GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSZKOLA

§ 66

Przedszkole jest jednostką budżetowym.

§ 67

Zasady gospodarki finansowej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240) .

§ 68

1. Dotacji na działalność opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną przedszkola oraz na utrzymanie obiektu udziela organ prowadzący, czyli Gmina Miasta Torunia.
2. Kwotę dotacji określa organ prowadzący w oparciu o plan finansowy przedszkola, przedłożony przez Dyrektora do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Organowi prowadzącemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji.
4. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny dokonuje przedszkole do dnia 31 stycznia roku następnego.

§ 69

Przedszkole jest zwolnione z podatków oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 70

1. Koszty wyżywienia dzieci ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
2. Koszt wyżywienia obejmuje trzy posiłki zgodnie z normami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia.
3. O ustaleniach organu prowadzącego każdorazowo zostają zapoznani rodzice poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń przedszkola.

§ 71

Zasady odpłatności za przedszkole
1. Opłatę za przedszkole rodzice wnoszą z góry do 10-go dnia każdego miesiąca na konto bankowe przedszkola.
2. Na okres świadczenia usług dyrektor przedszkola zawiera z rodzicami dziecka umowę.
3. Za świadczenie związane z opieką i edukacją dziecka, rodzice są zobowiązani do uiszczania opłaty w wysokości i na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Torunia
4. Miesięczną opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jest:
a) jako iloczyn: stawka x zdeklarowana przez rodziców liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu x liczba dni roboczych w danym miesiącu
b) miesięczna opłata za żywienie wyliczana jest jako iloczyn: dzienna stawka żywieniowa x liczba dni roboczych w danym miesiącu
5. Wysokość miesięcznej odpłatności może ulec zmianie, bez konieczności zawarcia nowej umowy w przypadku:
a) zmiany wysokości stawki żywieniowej
6. Zmiany zadeklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola-mającej wpływ na wysokość opłat - rodzic/opiekun prawny może dokonać tylko w formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca
7. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani przez dyrektora przedszkola w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń
8. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku:
a) niefunkcjonowania przedszkola z przyczyn leżących po stronie placówki (np. awaria, zamknięcie placówki) w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień przerwy w działalności placówki;
b) nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności, licząc od dnia następnego od zgłoszenia tego faktu nauczycielowi lub dyrektorowi przedszkola. Warunkiem uzyskania odpisu za nieobecność dziecka jest dostarczenie przez Rodzica zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie, do ostatniego dnia danego miesiąca, celem naliczenia odpłatności.
9. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny opłata określona powyżej wynosi 50% kwoty za każde dziecko
10. W miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, rozliczana jest proporcjonalnie do okresu pobytu dziecka w przedszkolu
11. Koszty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu zastępczym w okresie przerwy wakacyjnej, ponoszone są według zasad obowiązujących w danej placówce.
12. W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, w ciągu roku szkolnego, odpłatność naliczana jest od dnia zakwalifikowania dziecka (podstawa: roboczodzień).
13. W przypadku uzasadnionej rezygnacji z miejsca w przedszkolu, lub zakończenia edukacji (w ramach porozumienia z dyrektorem) zwraca się nadpłatę odpłaty za świadczenia przedszkolne (podstawa: roboczodzień).
14. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty. Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczanie odsetek za zwłokę. Decyduje data stempla pocztowego czy przelewu.
15. Jeżeli rodzic dopuści się zwłoki z zapłatą należności, co najmniej jeden miesiąc, to przedszkole zaprzestaje dalszego świadczenia usług i wznawia je po uregulowaniu zaległości.
16. Skreślenie dziecka z listy przedszkola nie zwalnia rodzica z obowiązku uregulowania należnej zaległości.
17. W przypadku nieuregulowania zaległości Dyrektor ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

§ 72

Prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.


Rozdział XI

POSTANOWIENIA INNE

§ 73

Dzieci, niebędące obywatelami polskimi, mogą korzystać z opieki w przedszkolu na warunkach dotyczących obywateli polskich.

§ 74

Działalność związków zawodowych na terenie przedszkola określa ustawa o związkach zawodowych.

§ 75

Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.

§ 76

Prowadzenie na terenie przedszkola działalności nie statutowej wymaga zgody organu prowadzącego.


Rozdział XII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 77

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia

§ 78

Zmiany do statutu sporządza się w formie aneksów, w trybie określonym w rozdziale III § 17 ust. 4.

§ 79

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu ul. Złota 1a został uchwalony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu czerwca 2017r.Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
Dorota Witczak

Strona główna | Aktualności | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Ważne! | Nasze grupy | Warto wiedzieć | Rada Rodziców | BIP | Mapa witryny


Podmenu:
Powrót do treści | Wróć do menu głównego