Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń


Idź do treści

Menu główne:


Zasady odpłatności za przedszkole

Organizacja pracy

Zasady odpłatności za przedszkole

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 - 16:30

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała nr 763/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014 r., która mówi o tym, że za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
W związku z powyższym rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają pisemne deklarację o ilości godzin korzystania przez dziecko z usług przedszkola.
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu określamy dokładnie, za pomocą cyfr
np. 6:30 - 15:00; 7:00 - 16:30; 7:15 - 15:15; 8:00 - 16:30 itp.

Graniczną godziną przyprowadzenia dziecka do przedszkola jest godz. 8:00 (realizacja podstawy programowej 8:00-13:00)

Miesięczną opłatę za przedszkole stanowią dwa składniki:
1. Miesięczna opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jest jako iloczyn:
-----> 1,00 zł x zadeklarowana liczba godzin x liczba dni roboczych w danym miesiącu
2. Miesięczna opłata za wyżywienie wyliczana jest jako iloczyn:
-----> dzienna stawka żywieniowa x liczba dni roboczych w danym miesiącu

Zmiany zadeklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola - mające wpływ na wysokość opłat - rodzic/opiekun prawny, może dokonać po wczesniejszym porozumieniu z dyrektorem przedszkola, w formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.


Zasady odpłatności:
1. Opłatę za przedszkole rodzice wnoszą z góry do 10 dnia bieżącego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola:


RACHUNEK BANKOWY PRZEDSZKOLA:

Przedszkole Miejskie Nr 12
im. Władysława Szafera
ul. Złota 1A
Bank Millennium
68 1160 2202 0000 0001 7625 4885

2. Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczanie odsetek za zwłokę. Decyduje data wpływu należności na konto przedszkola.

3. Rodzicom przysługuje odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości aktualnie obowiązującej stawki żywieniowej. Rozliczenie kosztów wyżywienia dokonywane jest po zakończeniu miesiąca, a naliczaną opłatę pomniejsza się o przysługujący odpis żywieniowy z poprzedniego miesiąca (każdy dzień nieobecności).

4. Za rodzeństwo uczęszczające do przedszkola rodzice wnoszą czesne w wysokości 50% za każde dziecko.

5. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów w okresie przerwy letniej określonej przez przedszkole, jeżeli w tym czasie dziecko do przedszkola nie uczęszcza.

6. W miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu, odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest proporcjonalnie do okresu pobytu dziecka w przedszkolu.

7. Koszty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu zastępczym w okresie przerwy wakacyjnej, ponoszone są wg. zasad obowiązujących w tym przedszkolu.

8. W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, w ciągu roku szkolnego, odpłatność naliczana jest od dnia zakwalifikowania dziecka.

9. W przypadku uzasadnionej rezygnacji z miejsca w przedszkolu, lub zakończenia edukacji dziecka (w ramach porozumienia z dyrektorem) zwraca się nadpłatę opłaty za świadczenia przedszkola.

10. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku:
a) niefunkcjonowania przedszkola z przyczyn leżących po stronie placówki w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień przerwy w działalności placówki (np. awaria, zamknięcie przedszkola)
b) nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności, licząc od dnia następnego od zgłoszenia tego faktu w przedszkolu. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka, jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie, do ostatniego dnia danego miesiąca, celem naliczenia odpłatności.

11. Jeżeli rodzic dopuści się zwłoki z zapłatą nalezności co najmniej przez 1 miesiąc, to przedszkole zaprzestaje dalszego świadczenia usług i wznawia je po uregulowaniu zaległości. W przypadku nie uregulowania zaległości, dyrektor ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

12. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty.

13. Skreślenie dziecka z listy przedszkola
nie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego z obowiązku uregulowania należnej zaległości.


PRZYKŁADY OBLICZANIA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU


Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.30-16.30 ( tj. 9 godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 4 godz. (9 godz. pobytu dziennie - 5 godz. bezpłatnych = 4 godz. płatne)
Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.30
Sposób wyliczenia: 1zł/godz x 4 godz.=4zł/dziennie x 21 dni roboczych=84zł/m-c

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 6.30-16.00 ( tj. 9,5 godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 4,5 godz. (9,5 godz. pobytu dziennie - 5 godz. bezpłatnych= 4,5 godz. płatne)
Zgodnie z uchwałą RMT rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę, czyli za 5 godzin świadczeń przedszkola
Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 6.30
sposób wyliczenia:1zł/godz. x 5 godz.=5zł/dziennie x 21 dni roboczych=105zł/m-c

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.45-16.15 ( tj. 8,5 godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 3,5 godz.
(8,5 godz. pobytu dziennie - 5 godz. bezpłatnych= 3,5 godz. płatne)
Zgodnie z uchwałą RMT rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę, czyli za 4 godzin świadczeń przedszkola
Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.45
sposób wyliczenia:1zł/godz. x 4 godz.=4zł/dziennie x 21 dni roboczych=84zł/m-c

Zmiany deklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic/opiekun prawny może dokonać w każdym czasie, w formie pisemnej ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.


+ dzienna stawka żywieniowa 6 zł

Strona główna | Aktualności | Klauzula informacyjna | Wydarzenia | Poznajmy się | Organizacja pracy | Dla Rodziców | Jadłospis | Nasze grupy | Poradnictwo i pomoc | Warto wiedzieć | Rada Rodziców | Podstawa dzialania | BIP | Archiwum | Bajeczki | Mapa witryny


Podmenu:
Powrót do treści | Wróć do menu głównego