Statut
Przedszkola Miejskiego nr 12
im. Władysława Szafera
w Toruniu

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (DZ. U. z 2018 r. poz. 996) ze zmianami.
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 24 lutego 2017 r.poz.356 ze zmianami)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 25 sierpnia 2017, poz. 1591, ze zmianami)


DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Przedszkole Miejskie Nr 12, im. Władysława Szafera w Toruniu, zwane dalej „przedszkolem”, jest wielooddziałowym przedszkolem publicznym.
2. Siedzibą główną przedszkola jest budynek w Toruniu, przy ul. Złotej nr 1A.
3. Przedszkole prowadzi także oddziały zlokalizowane w Szkole Podstawowej nr 14, przy ulicy Hallera 79 w Toruniu. Zasady organizacji są takie same jak w przedszkolu.
§ 2.
1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Toruń.
2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miasta Toruń, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy gminy.

§ 3.
1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
2. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Toruńskie Centrum Usług Wspólnych.
3. Przedszkole używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:

Przedszkole Miejskie nr 12
im. Władysława Szafera
ul. Złota 1a
87-100 Toruń
tel./fax. 56 651-45-93

4. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
5. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następującej skróconej nazwy przedszkola: PM 12.
6. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej oraz elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym przepisami uwzględniającymi RODO.

§ 4.
1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.
2. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
3. na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
1) I śniadanie;
2) II śniadanie;
3) obiad.
4. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
5. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent przedszkola, a zatwierdza dyrektor.
6. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: uroczystości przedszkolne, apele, przedstawienia, zajęcia otwarte, itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.
7. Budynek i teren przedszkola objęty jest nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań regulują odrębne przepisy.
8. Ze względu na bezpieczeństwo i organizację pracy przedszkola, obecność osób nie związanych z przedszkolem oraz firm i instytucji zewnętrznych wymaga pozwolenia dyrektora placówki.

§ 5.
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie Nr 12, im. Władysława Szafera w Toruniu;
2) dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 12, im. Władysława Szafera w Toruniu;
3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Toruń;
4) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

DZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
Rozdział 1
Cele i zadania przedszkola

§ 6.
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wzmocnione i uzupełnione zadaniami profilaktyczno-wychowawczymi.
2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.
3. Zadaniem przedszkola jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w obszarze rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
1) pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;
2) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom w ramach realizacji zadań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;
3) organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami, nauki religii;
4) umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;
5) udzielanie dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
7) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.

§ 7.
1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym:
1) nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi;
2) nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające;
3) przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
4) w planowaniu procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci nauczyciele uwzględniają także preorientację zawodową.
2. Nauczyciele dokumentują prowadzone obserwacje w oparciu o ujednolicone, wybrane przez Radę Pedagogiczną narzędzia.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
4. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
6. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 8.
1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

§ 9.
1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.
2. Podstawą udziału wychowanka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego wniosku o zorganizowanie tychże zajęć skierowane do Dyrektora przedszkola.
3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
4. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 10.
1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych a także swobodnych zabaw dzieci.
2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
3) potrzebę prowadzenia obserwacji i diagnozy dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;
6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.
3. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka;
3) uzgadnia wspólnie z rodzicami dziecka kierunki i zakres działań realizowanych w przedszkolu;
4) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

DZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA
I ICH KOMPETENCJE

§ 11.
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
Rozdział 1
Dyrektor przedszkola

§ 12.
1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola pełniącym funkcje zarządcze.
2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:
1) kierownika jednostki organizacyjnej, którą zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej, w tym organizowanie zamówień publicznych;
3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
4) dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń;
5) przewodniczącego Rady Pedagogicznej przedszkola;
6) organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.
3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące kompetencji wymienionych w ust. 2.
4. Dyrektor w wykonaniu kompetencji wymienionych w ust. 2, dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji przypisanych mu zadań.
Rozdział 2
Rada Pedagogiczna

§ 13.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie koncepcji pracy przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola (nie dotyczy dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym);
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu przedszkola, zatwierdza Statut przedszkola i na bieżąco, zgodnie z przepisami prawa, wprowadza do niego zmiany.
4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza rytm dnia;
2) projekt planu finansowego przedszkola;
3) wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć;
5) przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego
6) program realizacji wewnątrzprzedszkolnego doradztwa zawodowego.
6. Rada Pedagogiczna działa poprzez zebrania ogółu oraz zadaniowe zespoły nauczycieli powołane przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.
7. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Regulaminu Rady Pedagogicznej, który określa:
1) organizację zebrań ogółu i zespołów nauczycieli;
2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;
3) sposób dokumentowania działań Rady Pedagogicznej i zespołów zadaniowych;
4) sposób głosowania, w tym wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

Rozdział 3
Rada Rodziców
§ 14.
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 działa na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu.
3. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców, w nowym roku szkolnym, odbywa się na terenie przedszkola i zwołuje je dyrektor placówki.
5. Na pierwszym posiedzeniu, wybierane jest prezydium Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna.
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
7. Rada Rodziców działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców, który określa:
1) wewnętrzną strukturę Rady Rodziców oraz tryb jej pracy;
2) szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;
3) zasady gromadzenia, przechowywania i wydatkowania funduszy przeznaczonych na wspieranie działalności statutowej przedszkola;
4) sposób głosowania, w tym wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.
8. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców tworzą warunki współdziałania rodziców i nauczycieli w celu realizacji statutowych zadań przedszkola.
9. Realizowanie różnych propozycji Rady Rodziców wymaga uzgodnienia z dyrektorem – osobą odpowiadającą za wszystko, co dzieje się w placówce.
10. Kompetencje Rady Rodziców:
1) Rada Rodziców może występować do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących placówki;
2) gromadzi fundusze (w myśl prawa rozumiane jako fundusze publiczne) z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w celu wspierania działalności statutowej przedszkola;
3) za wszystkie fundusze Rady Rodziców, w danym roku szkolnym, przed ogółem rodziców i instytucjami uprawnionymi do ich kontroli, odpowiada przewodniczący i skarbnik Rady Rodziców;
4) opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego;
5) opiniuje System Wychowawczy Przedszkola;
6) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.
11. Szczegółowe kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela.

Rozdział 4
Zasady współdziałania organów przedszkola
oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

§ 15.
1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
2. Organy przedszkola zapewniają realizację wyznaczonych celów poprzez:
1) spotkania Rady Rodziców z przedstawicielami Rady Pedagogicznej w celu ustalenia wspólnych działań, możliwości ich realizacji oraz dokonania podsumowania realizacji tych działań,
2) uczestnictwo Rady Rodziców w imprezach, uroczystościach, przedsięwzięciach i działaniach organizowanych przez przedszkole.
3. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów przedszkola jest dyrektor. Dyrektor placówki umożliwia wymianę informacji między organami, dając im jednocześnie, w ramach ich kompetencji, możliwość podejmowania decyzji i swobodnego działania.
4. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 16 niniejszego statutu.

§ 16.
1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
2. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie, na pisemny wniosek strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu dyrektor przedszkola informuje osoby zainteresowane na piśmie.
3. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
4. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
5. Strony sporu, po uwzględnieniu przepisów prawa, są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

DZIAŁ III
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
Rozdział 1
Ogólne zasady funkcjonowania przedszkola

§ 17.
1. Przedszkole jest jednostką nieferyjną. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku, przez cały rok szkolny, z wyłączeniem przerw ustalonych z organem prowadzącym na wniosek dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
5. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w zależności od potrzeb przedszkola i realizacji założeń programowych.
6. Oddziałem opiekuje się jeden lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, w miarę możliwości, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
8. W okresach niskiej frekwencji dzieci, absencji nauczycieli lub innych przyczyn zaburzających organizację pracy przedszkola, dyrektor może zlecić łączenie oddziałów.
9. Liczba dzieci w połączonej grupie nie może przekraczać 25.

§ 18.
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki, zatwierdzony przez organ prowadzący, po uprzednim uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny i zakładowej organizacji związkowej.
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 19.
1. Organizację pracy przedszkola określa rytm dnia, ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady liczebności oddziałów oraz propozycji rodziców.
2. Na podstawie rytmu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rytm dnia z uwzględniające potrzeby i zainteresowań dzieci.
3. Rytm dnia każdego oddziału określa działania związane z realizacją podstawy programowej.

§ 20.
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. w przedszkolu dopuszcza się możliwość organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową, z uwzględnieniem propozycji rodziców.
4. Czas trwania zajęć kierowanych i dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

§ 21.
1. W przedszkolu prowadzona jest dokumentacja zajęć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Dokumentacja przedszkola może być udostępniona powołanym do tego organom, w szczególności – organowi prowadzącemu przedszkole i organowi nadzorującemu jego pracę.
Rozdział 2
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem

§ 22.
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;
2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.
3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym.
4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
5. Po zakończeniu czasu pracy danego oddziału, dzieci z tego oddziału powierzone zostają opiece nauczyciela pracującego w oddziale czynnym do godzin zamknięcia przedszkola.
6. W grupie najmłodszej zatrudnia się pomoc nauczyciela, której zadaniem jest wsparcie nauczyciela w opiece, przygotowaniu i organizacji zajęć.
7. Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie z wykorzystaniem sprzętu dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci.

§ 23.
1. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia im pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
2. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci oraz sprzęt, pomoce i wykorzystywane narzędzia.

§ 24.
1. Nauczyciel może opuścić oddział tylko w razie przekazania dzieci pod opiekę innego nauczyciela, którego powinien poinformować o wszystkich sprawach dotyczących dzieci będących pod jego opieką.
2. W nagłym wypadku nauczyciel może opuścić dzieci pod warunkiem, że zapewni im w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby.

§ 25.
1. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
2. Organizację wyjść i wycieczek określa System Bezpieczeństwa Przedszkola Miejskiego Nr 12.
3. Dzieci mogą uczestniczyć w wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola za zgodą rodziców wyrażoną w formie pisemnego oświadczenia.

§ 26.
1. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.
2. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych u dziecka niepokojących symptomach.
3. Rodzice mają obowiązek zapewnienia opieki choremu dziecku. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej.
4. Dyrektor w drodze zarządzenia określi procedury postępowania w stosunku do dzieci przewlekle chorych, w przypadku nagłego zachorowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu oraz po przebytej chorobie zakaźnej.

§ 27.
1. Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.
Rozdział 3
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

§ 28.
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców, bądź przez inne osoby pełnoletnie na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców.
2. Dyrektor w drodze zarządzenia określi wzór upoważnienia.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 może być aktualizowane w miarę potrzeb.
4. Dopuszcza się jednorazowe upoważnienie osób do odbioru w formie pisemnego zgłoszenia do nauczyciela odpowiedzialnego za oddział.
5. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
6. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera dziecko z przedszkola.
7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
8. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.
9. Dyrektor, drogą zarządzenia, określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:
1) sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy;
2) zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;
3) trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

Rozdział 2
Współdziałanie z rodzicami

§ 29.
1. Współdziałanie nauczycieli i rodziców realizowane jest poprzez:
1) zebranie ogólne rodziców nie rzadziej niż raz w roku;
2) zebrania grupowe z rodzicami, organizowane w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym;
3) indywidualne kontakty nauczycieli i rodziców, organizowane w miarę potrzeb, z inicjatywy nauczyciela lub rodzica;
4) zajęcia otwarte dla rodziców, prezentujące osiągnięte umiejętności dzieci, nie rzadziej niż:
a) raz w roku – w oddziale prowadzonym przez jednego nauczyciela,
b) dwa razy w roku – w oddziale prowadzonym przez dwóch nauczycieli.
5) tablice informacyjne w kąciku dla rodziców opisujące realizowane zadania wychowawcze i dydaktyczne;
6) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje wychowawcze;
7) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola.
Rozdział 3
Zasady odpłatności

§ 30.
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci realizujących obowiązkowe wychowanie przedszkolne.
2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego w godz. od 8:00 do 13:00.
3. Za świadczenie w zakresie opieki, wychowania i nauczania dzieci wykraczające poza czas określony w ust. 2, rodzice wnoszą opłaty na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 31.
1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.
2. Dzieci korzystają z trzech posiłków wymienionych w § 4 ust. 3.
3. Szczegółowe warunki korzystania z posiłków, w tym wysokość opłat za posiłki określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
4. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.
5. w przypadku nieobecności dziecka opłata podlega zwrotowi zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola, w tym za wyżywienie, należy wnosić przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy.
7. Koszty żywienia personelu kuchennego ponosi organ prowadzący.

NAUCZYCIELE i PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
Rozdział 1
Nauczyciele przedszkola i specjaliści

§ 32.
1.W przedszkolu zatrudnia są nauczycieli, specjalistów, pracowników administracji i obsługi, posiadających wymagane kwalifikacje, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 33.
1. Nauczyciel przedszkola w szczególności:
1) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci;
2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
3) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej;
4) planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego;
5) współpracuje z logopedą oraz instytucjami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów;
6) prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu dzieci;
7) dokonuje analizy gotowości do nauki w szkole w odniesieniu do dzieci, które są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
8) otacza indywidualną opieką każde dziecko oraz dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości;
9) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych;
10) organizuje w ciągu roku szkolnego zebrania ogólne z rodzicami i spotkania indywidualne zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb;
11) udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju.
12) w przypadku dziecka mogącego rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na pisemny wniosek rodziców, złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym może rozpocząć naukę w szkole podstawowej;
13) rodzic dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, otrzymuje informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w formie pisemnej do 30 kwietnia bieżącego roku szkolnego. Wzór informacji określają odrębne przepisy.
2. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34.
1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dziecka;
4) wspieranie i współdziałanie z nauczycielami w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;
2. Praca logopedy podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34.a.
Do zadań pedagoga w przedszkolu należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i ich rodzin;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 2
Pracownicy niepedagogiczni przedszkola

§ 35.
1. W przedszkolu zatrudnia się pomoce nauczyciela, specjalistę do spraw administracyjnych, intendenta, kucharkę, pomoc kuchenną, woźnych oddziałowych, woźnego. Zakresy ich obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności określa dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 36.
1. Wszyscy pracownicy przedszkola obowiązani są do znajomości i przestrzegania przepisów sanitarnych, przepisów bhp, przepisów ppoż. oraz regulaminów, instrukcji i procedur obowiązujących w przedszkolu, w szczególności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

DZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA i ICH RODZICE
Rozdział 1
Wychowankowie przedszkola

§ 37.
Dziecko ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu wychowawczo-dydaktycznego;
2) uczestniczenia we wszystkich formach aktywności organizowanych w przedszkolu;
3) szacunku, godności i nietykalności osobistej;
4) podmiotowego i równego traktowania;
5) swobody w wyrażaniu myśli;
6) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, zgodnie z możliwościami przedszkola;
7) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
8) pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach;
9) korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych;
10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
11) uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych.

§ 38.
Do obowiązków dziecka należy:
1) przestrzeganie zasad i norm współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;
2) poszanowanie godności rówieśników i osób dorosłych;
3) aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zabawach ruchowych;
4) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości;
5) dbałość o zabawki i pomoce dydaktyczne;
6) stosowanie się do poleceń nauczyciela.

§ 39.
1. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
1) nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej ponad miesiąc bez poinformowania o przyczynie tej nieobecności;
2) zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu swojemu lub innych wychowanków;
3) zalegania za co najmniej miesiąc z uiszczeniem opłaty za przedszkole lub opłaty za korzystanie z wyżywienia, przy czym nie zwalnia to rodzica z konieczności uregulowania zaległych opłat.
2. Skreślenie z listy wychowanków następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

Rozdział 2
Rodzice

§ 40.
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola z zapewnieniem dziecku pełnego bezpieczeństwa;
4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
6) udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, w tym m.in. niezwłoczne powiadamianie przedszkola o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.
2. Dyrektor przedszkola drogą zarządzenia określi szczegółowe zasady dotyczące przygotowania dziecka przez rodziców do pobytu w przedszkolu.

§ 41.
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
2) zapoznania się z zadaniami wynikającymi z Rocznej Koncepcji Pracy oraz Programu Wychowania Przedszkolnego;
3) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
4) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz w doborze odpowiednich metod;
5) przekazywania dyrektorowi i nauczycielom wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

Rozdział 3
Przyjmowanie dzieci do przedszkola

§ 42.
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

§ 43.
1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności, za pomocą systemu elektronicznego.
2. Dyrektor, w drodze zarządzenia określi regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola określający kryteria, tryb i zasady postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

DZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rozdział 1
Postanowienia końcowe

§ 44.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odrębne przepisy.
2. Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są na podstawie umowy o prowadzenie spraw bhp zawartej z firmą zewnętrzną.
3. Zmiany statutu dokonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Upoważnia się dyrektora przedszkola do publikowania ujednoliconego tekstu statutu, każdorazowo po uchwalanych zmianach.
5. Statut przedszkola obowiązuje od dnia 16 października 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
mgr Aneta Ciepła